LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

6

cze

Co oznacza kumulacja pomocy publicznej?

Kumulacja pomocy publicznej oznacza, że przedsiębiorca w ramach jednego projektu inwestycyjnego może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej.
Można tu wskazać na trzy podstawowe sytuacje:

  • jeżeli łączone są dwa źródła pomocy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych i obydwa stanowią regionalną pomoc inwestycyjną, to ich łączna intensywność pomocy wyrażona ekwiwalentem dotacji brutto nie może przekroczyć maksymalnej intensywności ustalonej dla danego województwa zgodnie z mapą pomocy regionalnej,

  • jeżeli łączona jest regionalna pomoc inwestycyjna z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, to łączna pomoc również nie może przekroczyć maksymalnej intensywności ustalonej dla danego województwa zgodnie z mapą pomocy regionalnej,

  • jeżeli łączone są dwa źródła pomocy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, z których jedno stanowi regionalną pomoc inwestycyjna, a drugie pomoc przeznaczoną na inne cele np. projekty badawczo-rozwojowe, to łączna intensywność pomocy wyrażona ekwiwalentem dotacji brutto nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla beneficjenta,

W artykule skupimy się na trzeciej sytuacji tj. kumulacji regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej z pomocą na projekty badawczo-rozwojowe.

Regionalna Pomoc Inwestycyjna na inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

W ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE) przyznaje się regionalną pomoc inwestycyjną. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

  • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;
  • szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat; lub
  • połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) nieprzekraczające kwoty a) lub b), w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.
 

Intensywność pomocy publicznej w SSE wynika z mapy pomocy regionalnej i jest zależna od obszaru projektu, statusu beneficjenta i tego czy to tzw. duży projekt, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020). Wartość pomocy w SSE oblicza się jako ekwiwalent dotacji brutto. W uproszczeniu jest to wartość udzielonej ulgi w podatku (różnica pomiędzy podatkiem bez ulgi, a podatkiem z ulgą).

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

W przypadku pomocy na projekty badawczo rozwojowekoszty kwalifikowalneustala się zgodnie z art. 25 ust. 3 oraz 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, a więc za koszty kwalifikowalne uznaje się m.in. koszty wynagrodzeń pracowników odpowiadające okresowi i stopniowi zaangażowania w projekt oraz koszty amortyzacji środków trwałych i WNiP odpowiadające okresowi wykorzystania w projekcie obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Są to koszty, które potencjalnie mogą być współfinansowane również z RPI przy inwestycji w SSE.

Intensywność pomocy na projekty badawczo rozwojowe dla poszczególnych beneficjentów nie przekracza:

  • 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych;
  • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
  • 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
 

– przy czym wartości te mogą różnić się w zależności od statusu przedsiębiorcy i tzw. efektywnej współpracy i premii za szerokie rozpowszechnienie wyników.

Zasady kumulacji

W zakresie reguł kumulacji pomocy publicznej tow przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej kwalifikowalne są „koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne”, z kolei w przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe kwalifikowalne są „koszty wynagrodzeń”, „koszty aparatury i sprzętu”, tudzież „koszty budynków i gruntów” w zakresie i przez okres adekwatny do potrzeb projektu.

W sytuacji, gdyby dwie ww. kategorie pomocy odnosiły się do tego samego pracownika, tego samego budynku/tej samej aparatury i sprzętu, który został objęty już regionalną pomocą inwestycyjną należałoby je traktować jako odnoszące się do tego samego kosztu kwalifikowalnego (owego pracownika, budynku, aparatury lub sprzętu), również w przypadku, kiedy kosztem kwalifikowanym jest amortyzacja. Zatem jeśli z jednej strony kwalifikowalny jest koszt inwestycji w dany środek trwały, z drugiej zaś kwalifikowalny jest koszt amortyzacji tego samego środka trwałego, wówczas należy przyjąć, iż kwalifikowalny jest ten sam koszt.

W sytuacji uznania kosztów za te same można kumulować pomoc, gdy taka kumulacja nie spowoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy który jest korzystniejszy dla beneficjenta.

Przykłady

Założenia:

Inwestycja w sprzęt i aparaturę o wartości 10 mln zł
Miejsce inwestycji: województwo śląskie
Status przedsiębiorstwa: małe przedsiębiorstwo
Intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: 45%
Intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach badań przemysłowych: 80%

Kumulacja dotycząca tych samych pokrywających się w całości kosztów kwalifikowalnych

Jeśli na tych samych kosztach kwalifikowalnych dochodziłoby do kumulacji różnych kategorii pomocy, wówczas maksymalny dopuszczalny poziom dofinasowania ograniczony jest do najwyższego poziomu intensywności pomocy, tj. w analizowanym przypadku do 80%. W przypadku, gdy małe przedsiębiorstwo na terenie województwa śląskiego otrzymało regionalną pomoc inwestycyjną na zakup sprzętu i aparatury o wartości 10 mln zł w wysokości 45% tj. 4,5 mln zł, a beneficjent ten jednocześnie prowadził będzie projekt badawczo-rozwojowy w postaci badań przemysłowych i w tym celu wykorzystywał będzie rzeczoną aparaturę i sprzęt, które w całości się zamortyzują się w okresie prowadzenia badań przemysłowych, będzie on mógł otrzymać również pomoc na projekty badawczo-rozwojowe na te same koszty kwalifikowane tj.  sprzęt i aparaturę o wartości 10 mln zł

Pomoc publiczną dla tak określonego kosztu kwalifikowanego kumuluje się w następujący sposób:

RPI: 10 mln zł x 45% = 4,5 mln zł.
Pomoc na projekty B+R: 10 mln x (80%-45%) = 3,5 mln zł
Skumulowana pomoc w odniesieniu do kosztu kwalifikowanego 10 mln zł: 8 mln zł

Kumulacja dotycząca tych samych pokrywających się w części kosztów kwalifikowalnych

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zakres kosztów kwalifikowalnych ograniczony jest poprzez odniesienie do okresu wykorzystania aparatury i sprzętu oraz budynków w ramach projektu badawczo-rozwojowego w związku, z którym otrzymano pomoc. Innymi słowy koszty kwalifikowalne ustalone są proporcjonalnie do okresu ich wykorzystania względem całkowitego ich okresu amortyzacji. Zatem np. jeśli okres amortyzacji aparatury o wartości 10 mln zł wynosi 5 lat, ale tylko przez 2 lata będzie ona wykorzystywana do badań przemysłowych, w związku z którymi otrzymano pomoc, wówczas zakres kwalifikowalności będzie ograniczony do 2/5 (tj. 40%) x 10 mln = 4 mln zł.

Pomoc publiczną dla tak określonego kosztu kwalifikowanego kumuluje się w następujący sposób:

RPI: 4 mln zł x 45% = 1,8 mln zł.
Pomoc na projekty B+R: 4 mln x (80%-45%) = 1,4 mln zł
Skumulowana pomoc w odniesieniu do kosztu kwalifikowanego 4 mln zł: 3,2 mln zł

<< wstecz