LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ulga B+R

 

Ulga B+R jest  instrumentem wsparcia działalności badawczo rozwojowej, który w ostatnich latach zyskuje na atrakcyjności za sprawą korzystnych zmian w kalkulacji kosztów do odliczenia. W wyniku wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca prowadzący prace B+R może odliczyć do 100% poniesionych nakładów. Ulga B+R jest wyjątkowo atrakcyjnym instrumentem wsparcia działalności innowacyjnej nie wymagającym skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Przedsiębiorca na podstawie poniesionych w danym roku podatkowym nakładów na działalność badawczo-rozwojową oblicza wartość ulgi B+R, która pomniejsza podstawę opodatkowania.

Nakłady na B+R kwalifikowane do odliczenia ulgi B+R:

 • koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania B+R
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
 • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Najważniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest identyfikacja czy prowadzona działalność może być zakwalifikowana do działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności oraz przypisanie kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z tego typu aktywnością.

 

IP Box

 

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty działające w sektorze badawczo – rozwojowym, oprócz ulgi B+R, mogą wykorzystać całkowicie nowy sposób opodatkowania przychodów z prawnie chronionej własności intelektualnej – tzw. Innovation Box lub IP BoxCelem rozwiązania jest wspieranie działalności podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na wytwarzaniu, rozwijaniu, ulepszaniu kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dzięki nowemu sposobowi rozliczenia się – przedsiębiorcy mogą stosować bardzo korzystną stawkę podatku wynoszącą 5 % podstawy opodatkowania, zamiast standardowych stawek podatku dochodowego. Taki sposób rozliczenia pozwala uzyskać znaczące oszczędności osiągające od 13 % do 27 % w płaconych podatkach z tytułu podatku dochodowego.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo z rejestracji nowych odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego

 

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

 

Obszary naszych kompetencji

 

1.
Oceniamy możliwości wdrożenia ulg

Nasi doradcy przeprowadzają audyt pod kątem możliwości optymalizacji podatkowych związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box, którego wynikiem są rekomendacje dot. wdrożenia najkorzystniejszych rozliczeń dla podatnika.

2.
Doradzamy w zakresie prowadzenie ewidencji rachunkowej

Przygotowujemy rekomendacje niezbędnych zmian w polityce rachunkowości, w szczególności dotyczących odrębnego ewidencjonowania nakładów na B+R lub też przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

3.
Identyfikujemy dochody lub koszty kwalifikowane

Nasz zespół dokonuje kwalifikacji  kosztów lub dochodu, które można przypisać do ulgi B+R lub IP Box oraz doradza w zakresie zawierania umów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej i wykorzystaniem ulgi B+R.

4.
Dbamy o pełne bezpieczeństwo korzystania z ulgi

Występujemy o interpretacje podatkowe oraz opinie o kwalifikowalności działalności jako B+R w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z ulg.