LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Dotacje na innowacje

 

Dotacje na innowacje są jedną z ważniejszych zachęt do podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa bowiem dotacja unijna w znacznej części pokrywa koszty inwestycji. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczy z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw, w tym znaczna część tych środków będzie przeznaczona na badania i rozwój.

PMG R&D Consulting posiada szerokie kompetencje i duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na innowacje. Nasze usługi doradcze koncentrują się na pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i dotyczących badań i rozwoju, a także konsultingu w zakresie rozliczania dotacji z Unii Europejskiej. Doradcy PMG R&D Consulting zapewniają usługi konsultingowe na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Pozyskujemy bezzwrotne dotacje na innowacje w trzech obszarach:

Dotacje unijne na badania i rozwój (B+R) są przyznawane na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzące do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju wpisującej się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.  Po dofinansowanie sięgają przeważnie start-upy oraz firmy ulepszające swoją dotychczasową ofertę produktową lub wprowadzające ulepszenia do istniejących procesów produkcyjnych. Największym i najpopularniejszym programem bezzwrotnych dotacji na B+R jest tzw. szybka ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 POIR zarządzane przez NCBR. Budżet programu wynosi 1,88 mld euro w perspektywie 2014-2020.

 • Inwestycje w infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Dofinansowaniu w tym obszarze mogą podlegać projekty polegające na utworzeniu lub rozbudowie centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Dotacja może być udzielona na inwestycje w budynki, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą do badań i rozwoju. Największym kwotowo (w sumie ok. 580 mln EUR) programem dotacyjnym w tym obszarze jest działanie 2.1 PO IR zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa bez względu wielkość, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji poprzez inwestycje we własną infrastrukturę badawczo- rozwojową.

 • Inwestycje w infrastrukturę do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez wnioskodawcę. Dotacją można objąć inwestycje w budynki, środki trwałe i WNiP służące do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług nowych wyrobów.usług. Realizowane projekty mają na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Największym programem w tym obszarze jest działanie 3.2.1 PO IR zarządzane przez PARP. W sumie na wszystkie konkursy realizowane w ramach tego poddziałania przeznaczono ponad 1 mld EUR.

 

Zakres naszego doradztwa w obszarze dotacje na innowacje

 

1.
Ocena możliwości
pozyskania dotacji

Analizujemy prawne aspekty pozyskania dotacji w tym kwalifikowalność podmiotową i przedmiotową do konkretnego programu, przeprowadzamy analizę relacji powiązań z innymi podmiotami oraz weryfikujemy aspekty ekonomiczne, w tym przesłanki występowania trudnej sytuacji ekonomicznej.

2.
Optymalizacja
koncepcji projektu

Dokonujemy analizy i oceny przedsięwzięcia pod kątem merytorycznym, doradzamy w koncepcji przedsięwzięcia w celu dostosowania projektu do wymogów instytucji finansujących, z jednoczesnym zachowaniem podstawnych założeń przedsięwzięcia.

3.
Kojarzenie z sektorem naukowym lub transfer technologii

Przedsiębiorstwom, które nie dysponują wszystkimi zasobami technicznymi lub ludzkimi niezbędnymi do realizacji projektu pomagamy w doborze partnerów w tym kojarzymy z sektorem naukowym w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i technicznego.

4.
Rekomendacja najlepszych
źródła finansowania

Rekomendujemy optymalne źródło finansowania planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu maksymalnego udziału pomocy publicznej oraz najwyższego prawdopodobieństwa otrzymania wsparcia.

5.
Przygotowanie pełnej aplikacji
o przyznanie dotacji
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i analizami finansowymi, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym oraz regulaminem konkursu
 • zarządzanie projektem realizowanym we współpracy z partnerami biznesowymi lub jednostkami naukowymi
 • doradztwo prawne w zakresie umów z naukowcami, jednostkami naukowymi, umów konsorcjum, podziału i ochrony własności intelektualnej
 • przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z Komisją Oceny Projektów
 • przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie
 • przeprowadzenie szkolenia z zasad rozliczania pomocy publicznej i prowadzenia ewidencji wydatków w projekcie
 • przygotowanie dokumentów i doradztwo na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie
 • obsługa zamówień publicznych w związku z procedurą konkurencyjności
 • przygotowanie wniosków o płatności zaliczkowe i refundacje
 • przygotowanie ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie
 • bieżące doradztwo w każdym aspekcie dot. rozliczenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie
 • przygotowanie do kontroli ze strony instytucji finansującej
 • przygotowanie raportów z okresu trwałości.