LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Doradztwo prawne

 

Innowacje mogą kreować przewagi konkurencyjne pod warunkiem ich prawidłowego zabezpieczenia prawnego zarówno na etapie powstawania praw własności intelektualnej jak również podczas obrotu nimi.
PMG R&D Consulting zapewnia doradztwo prawne dla podmiotów realizujących projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe finansowane ze środków publicznych. Zapewniamy kompleksową obsługę przedsięwzięć innowacyjnych na każdym etapie realizacji projektu.

 

Zakres naszych usług w obszarze doradztwo prawne

 

1.
Przeprowadzamy prawny due dilligence w celu oceny możliwości pozyskania pomocy publicznej

Analizujemy prawne aspekty pozyskania pomocy publicznej w tym kwalifikowalność podmiotową i przedmiotową do konkretnego rodzaju pomocy publicznej, przeprowadzamy analizę relacji powiązań z innymi podmiotami oraz weryfikujemy aspekty ekonomiczne, w tym przesłanki występowania trudnej sytuacji ekonomicznej.

2.
Przygotowujemy umowy, doradzamy w zakresie własności intelektualnej oraz przeprowadzamy analizę stanu techniki

W trakcie aplikacji o pomoc publiczną oraz w trakcie realizacji projektu zapewniamy obsługę prawną w zakresie przygotowania listów intencyjnych, umów warunkowych, umów z podwykonawcami, umów z jednostkami naukowymi lub naukowcami na wykonanie prac badawczo-rozwojowych oraz umów konsorcjum. Doradzamy również w zakresie podziału i ochrony własności intelektualnej oraz przeprowadzamy badania stanu techniki.

3.
Obsługujemy zamówienia publiczne
w procesie rozliczenie pomocy publicznej

Kompleksowo obsługujemy zamówienia publiczne zgodnie z PZP oraz Wytycznymi horyzontalnymi kwalifikowania wydatków oraz sporządzamy wzory umów z dostawcami zabezpieczając interesy Beneficjenta pomocy publicznej i zapewniając bezpieczeństwo wydatkowania środków publicznych.

4.
Doradzamy w zakresie pomocy publicznej
w tym w sporach z instytucjami wdrażającymi fundusze unijnie

W sytuacjach spornych z instytucjami pośredniczącymi skutkującymi zwrotem części lub całości pomocy publicznej doradzamy w kwestiach prawnych i merytorycznych słuszności nałożenia kar finansowych.