LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.1 RPO WM

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I Osi Priorytetowej: „Gospodarka Wiedzy”, działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły od 31 marcado 31 sierpnia 2017 roku.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych
i pilotażowych
, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

Beneficjenci

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: MŚP, jednostek naukowych, uczelni (w tym ich spółki celowe), organizacji pozarządowych i IOB.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 173 240 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi100 000,00 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi25 000 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na:

I. Badania przemysłowe:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 3. pozostali beneficjenci – 50%,

II. Eksperymentalne prace rozwojowe:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 3. pozostali beneficjenci – 25%,

III. Studium wykonalności:

 1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 3. pozostali beneficjenci – 50%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy w przypadku  pomocy na projekty badawczo-rozwojowe wynosi:

 1. w przypadku badań przemysłowych – 20%
 2. w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 3. w przypadku studium wykonalności – 30%.

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru:

 1. październik 2017 r. dla I rundy
 2. grudzień 2017 r. dla II rundy
 3. luty 2018 r. dla III rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej: www.erpo.malopolska.pl.

 

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pod adresem – http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1–projekty-badawczo—rozwojowe-przedsiebiorstw—rpmp-01-02-01-ip-01-12-028-17

Źródło: www.rpo.malopolska.pl

<< wstecz