LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 1.1.1 PO IR „Szybka ścieżka” Technologie kosmiczne

Szybka ścieżka jest największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem i przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Za jego sprawą o dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Celem dedykowanego technologiom kosmicznym konkursu jest zwiększenie poziomu gotowości technologicznej innowacyjnych rozwiązań, aby możliwa była ich komercjalizacja.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych poniżej obszarach tematycznych:

 • Satelitarna obserwacja Ziemi (EO – Earth observation), m.in., systemy aktywne i pasywne, systemy w szerokim spektrum fal;
 • Systemy i podsystemy niewielkich satelitów, zgodnie z trendem Space 4.0/New Space, m.in. w zakresie zasilania, komputerów pokładowych i ich oprogramowania, odbiorników systemów nawigacyjnych, komunikacji, systemów napędowych;
 • Testowanie infrastruktury satelitarnej (również systemów i podsystemów), EGSE (Electrical Ground Support Equipment), MGSE (Mechanical Ground Support Equipment);
 • Platformy mikrosatelitarne, integracja niewielkich satelitów (nano, mikro);
 • Systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA – space situational awareness) m.in. w zakresie sensorów i przetwarzania danych z sensorów, świadczenia usług, modelowania;
 • Systemy wynoszenia, m.in. w zakresie systemów rakiet orbitalnych/suborbitalnych;
 • Systemy robotyki kosmicznej – m.in. w zakresie robotyki orbitalnej (serwisowanie, deorbitacja itp.), jak i robotyki planetarnej (systemy penetracji, transportu itp.);
 • Systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych;
 • Aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych, m.in. w zakresie EO oraz GNSS (Global Navigation Satellite System).

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o konkursie

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

2 września – 15 listopada 2019 r.

BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz inne niż MŚP,
 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców,
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekty mogą być realizowane w woj. mazowieckim.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

300 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

 • 1 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
 • 2 000 000 PLN w przypadku pozostałych projektów

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz