LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

„Szybka ścieżka dla Mazowsza” Poddziałanie 1.1.1 PO IR dla MŚP i dużych

Szybka ścieżka dla Mazowsza jest programem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem i przedsiębiorstw i jednostek naukowych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Za jego sprawą o dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Uzupełnieniem prac badawczo-rozwojowych mogą być prace przedwdrożeniowe polegające na przygotowaniu nowych produktów lub technologii do wdrożenia na rynek. 

 

PMG R&D Consulting jest liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji z programu 1.1.1 PO IR „szybka ścieżka” wg rankingu najskuteczniejszych firm doradczych 2018 magazynu Fundusze Europejskie. Sprawdź nasze referencje i pozyskaj dotacje z PMG R&D Consulting.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o konkursie

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

9 kwietnia – 14 maja 2020 r.

BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże, realizujące projekt na terenie Mazowsza,
 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców, przy czym co najmniej 1 konsorcjant musi realizować projekt na Mazowszu,
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe – max 3 podmioty (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo), przy czym co najmniej 1 konsorcjant musi realizować projekt na Mazowszu.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (zakup, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie/linii demonstracyjnej, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

 • 220 mln zł – dla województwa mazowieckiego,
 • 280 mln zł – dla pozostałych województw

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

 • 1 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
 • 2 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego w konsorcjum lub samodzielnie przez duże przedsiębiorstwo

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EUR

<< wstecz