LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

12

cze

Stan pandemii może wywoływać negatywne skutki w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a co za tym idzie problemy w poprawnym rozliczeniu dotacji. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego na bieżąco wydaje rekomendacje dla instytucji zarządzających programami operacyjnymi mające na celu ułatwienia w zakresie rozliczania dotacji.

Z najważniejszych ułatwień można wymienić:

 • wszystkie projekty zostały wydłużone o 3 miesiące, wystarczy poinformować, że Beneficjent chce skorzystać z wydłużenia,
 • terminy na składanie wniosków o płatność w 2020 roku zostały wydłużone o 30 dni (dotyczy również terminów rozliczenia zaliczek),
 • możliwe jest zmniejszenie ostatniej transzy dofinansowania z 10% do 5%,
 • możliwe jest dokonanie istotnej zmiany umowy o udzielenie zamówienia dokonanego w oparciu przeprowadzone postępowanie wg zasady konkurencyjności, jeśli zmiana ta jest spowodowana pandemią (wartość wynagrodzenia nie może wzrosnąć o więcej niż 50%),
 • zasada konkurencyjności jest wyłączona dla zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19
 • zniesiono limit 276 godzin maksymalnego zaangażowania zawodowego dla jednego pracownika uczestniczącego w projekcie do końca 2020 roku,
 • kontrole wniosków o płatność przeprowadzane są w oparciu o kopie dokumentów źródłowych w formie elektronicznej,
 • możliwość zatrudnienia w projekcie na umowę zlecenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę do końca 2020 roku,
 • możliwość zakwalifikowania kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu niezależnie od wymiaru zaangażowania do końca 2020 roku,
 • możliwość zawieszenie projektu na czas występowania trudności uniemożliwiających realizację projektu,
 • możliwość rozliczenia wydatków na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa,

Warto również zaznaczyć, że jak dotąd nie zaobserwowaliśmy istotnych opóźnień ze strony instytucji pośredniczących w zakresie zawierania umów o dofinansowanie, rozliczania wniosków o płatność w tym wypłat zaliczek i refundacji.

 

Rozliczenie dotacji w czasie pandemii | Jak możemy pomóc?

 

Nasz dział doradztwa od rozliczania projektów unijnych, w szczególności programów 1.1.1 szybka ścieżka POIR, 2.1 POIR, 3.2.1 POIR oraz 1.2.1 RPO WM bazując na wieloletnim doświadczeniu pomoże w skutecznym rozliczeniu dotacji unijnej, również w projektach borykających się z trudnościami wywołanymi przez pandemię, a w szczególności:

 • zrobimy audyt projektu w celu identyfikacji zagrożeń dla prawidłowego rozliczenia dotacji,
 • będziemy reprezentować beneficjanta w kontaktach z instytucją pośredniczącą (NCBR, PARP i inne),
 • zarekomendujemy i wdrożymy działania naprawcze, aby zapewnić prawidłowe rozliczenie dotacji,
 • przygotujemy wnioski o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym dot. przesunięć wydatków, niezbędne dla kontynuacji projektu,
 • przygotujemy wniosek o ewentualny aneksy do umowy o dofinansowanie,
 • przygotujemy postępowania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • zweryfikujemy dokumentację sprawozdawczą z realizacji projektu,
 • przygotujemy beneficjanta do kontroli ze strony instytucji pośredniczącej,
 • będziemy asystować w kontrolach prowadzonych przez instytucję pośredniczącą,
 • pomożemy w sporach z instytucją pośredniczącą dotyczącą wszystkich kwestii związanych z rozliczeniem wydatków objętych dofinansowaniem.
<< wstecz