LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 4.1.4 PO IR „Projekty Aplikacyjne”

Konkurs „Projekty aplikacyjne” skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo.
Wsparcie dotyczy projektów obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, lub wyłącznie prace rozwojowe. Aby projekt kwalifikował się do wsparcia musi dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej (nowy lub ulepszony produkt, usługa, technologia – proces produkcyjny). Tematyka projektu musi się wpisywać w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

4 marca 2019 r. – 31 maja 2019 r.

BENEFICJENCI

Konsorcja składające się z przedsiębiorców oraz jednostek naukowych

TYP PROJEKTÓW

 • Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.
 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Liderem konsorcjum możebyć jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • W skład konsorcjum możewejść maksymalnie 5 podmiotów.
 • Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez jednostkę̨naukową;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

140 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EUR

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz