LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Raport wykorzystania funduszy unijnych w ramach kluczowych konkursów POIR

Wstęp

Początek roku 2018 to połowa perspektywy finansowej licząc od uruchomienia pierwszego naboru wniosków dla przedsiębiorców (maj 2015r.). W związku z powyższym warto podsumować okres 2015-2017, przedstawiając statystyki w zakresie m.in. wysokości wypłaconych Polsce środków z KE, stosunku liczby złożonych wniosków do projektów rekomendowanych do dofinansowania, wartości wykorzystanych do chwili obecnej środków oraz, co najważniejsze, wartości pozostałych środków do wykorzystania w ramach flagowych konkurów POIR wraz z prognozą po 2018 roku.

Wg danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do końca 2017r. Komisja Europejska wypłaciła Polsce 32,3 mld PLN (tj. 7,7 mld EUR) z funduszy unijnych 2014-2020. Z kolei inwestorzy przedstawili do rozliczenia z UE faktury opiewające na 56,3 mld PLN, jednocześnie wnioskując o zwrot 40,3 mld PLN. Oznacza to, że prawie 13% funduszy na lata 2014-2020 jest już rozliczonych.

W sektorze prywatnym fundusze europejskie mają służyć zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, dlatego też największy wzrost wydatków w odniesieniu do poprzedniej perspektywy finansowej nastąpi w sferze innowacyjności. Działania wspierające realizację tego celu finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Inteligentny Rozwój to drugi co do wysokości dostępnych środków program w Polsce oraz największy w Unii Europejskie finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld EUR, czyli ok 36,8 mld PLN1. Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

Głównymi Beneficjentami Inteligentnego Rozwoju są przedsiębiorcy, dlatego też POIR cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród podmiotów sektora MŚP oraz dużych firm. Poniższy raport prezentuje krótkie zestawienie w zakresie m.in. liczby złożonych oraz rekomendowanych do dofinansowania wniosków oraz stopnia wykorzystania alokacji wg opublikowanych list rankingowych dla każdego z ww. konkursu w podziale na rok 2015, 2016 oraz 20173 oraz prognozę dostępnych środków na lata 2019-2020.

Spis treści

  1. OBSZAR 1 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
  2. OBSZAR 2 – WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R
  3. OBSZAR 3 – WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH POPRZEZ WPROWADZANIE NA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW/USŁUG/TECHNOLOGII BĘDĄCYCH WYNIKIEM PRAC B+R
  4. OBSZAR 4 - WSPARCIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ SEKTORA NAUKI Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Aby uzyskać dostęp do publikacji wypełnij formularz

<< wstecz