LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 4.1.1 PO IR INGA

INGA jest programem realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAS SYSTEM S.A. Głównym celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze  gazownictwa. Swoim zakresem obejmuje obszary tematyczne takie jak: technologie wodorowe i paliwa gazowe, poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, pozyskiwanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, sieci gazowe, technologie związane z LNG i CNG, ochrona środowiska i BHP, technologie stosowane we współpracy z klientami, informatyka i cyberbezpieczeństwo, podziemne magazynowanie węglowodorów.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

3 lutego 2020 r. – 6 lipca 2020 r.

BENEFICJENCI

Konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

TYP PROJEKTÓW

 • Dofinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.
 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla konsorcjum: 50% kosztów kwalifikowalnych
  • dla jednostki naukowej: 25% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

311 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

1 000 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

20 000 000 PLN

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

120 dni od zakończenia naboru

<< wstecz