Poddziałanie 1.2.1 RPO woj. małopolskiego „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.