LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 1.2.1 RPO woj. małopolskiego „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji fazy badawczo-rozwojowej (faza B+R) oraz fazy wdrożeniowej. 

W zakresie fazy B+R możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

 

W zakresie fazy wdrożeniowej możliwa będzie inwestycja w infrastrukturę niezbędną do wdrożenia wyników fazy B+R, w tym w szczególności budowa i zakup zaplecza produkcyjnego.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

29.02.2020 do 14.07.2020

BENEFICJENCI

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, mało lub średnie przedsiębiorstwo;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, mało lub średnie przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Koszty kwalifikowane fazy B+R:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych,
 • koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego,
 • koszty budynków i gruntów,
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,
 • koszty ogólne, w tym:
  • koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,
  • koszty sprzętu laboratoryjnego,
  • koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
  • koszty wartości niematerialnych i prawnych.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem, że koszty usług zleconych są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich.
 • koszty realizacji studium wykonalności,
 • koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej,
 • koszty najmu i leasingu środków trwałych,
 • koszty dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez personel badawczy projektu: koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu

Koszty kwalifikowane fazy wdrożeniowej:

 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • zakup nieruchomości.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

71 403 905,60 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Faza B+R:

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%
 • duże przedsiębiorstwa – 65%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
 • duże przedsiębiorstwa – 40%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 80%
 • dla MŚP na wspieranie innowacyjności– 50%

Faza wdrożeniowa:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • średnie przedsiębiorstwa –45%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

500 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 PLN

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

około 6 miesięcy od zakończenia rundy aplikacyjnej

<< wstecz