LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 1.1.1 PO IR „Szybka ścieżka” Tworzywa sztuczne

Szybka ścieżka jest największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem i przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Za jego sprawą o dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Celem dedykowanego tworzywom sztucznym konkursu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora tworzyw sztucznych.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych poniżej obszarach tematycznych:

 • opracowanie nowatorskich i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych służących poprawie jakości wyrobów z tworzyw oraz poszerzeniu zakresu ich funkcjonalności;
 • opracowanie nowatorskich i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych użytecznych w nowoczesnej elektronice organicznej służących poprawie stabilności i wydajności produktów;
 • opracowanie nowych rozwiązań kompozytowych oraz ich przygotowanie do wykorzystania w działalności produkcyjnej;
 • opracowanie tworzyw pochodzenia naturalnego, w tym tworzyw bioresorbowalnych, czyli możliwych do wykorzystania w ciele człowieka bądź do hodowli komórek;
 • opracowanie tworzyw biodegradowalnych ograniczających ilość akumulowanych odpadów, głownie dla zastosowań jednorazowego użytku lub o krótkim okresie życia;
 • opracowanie technologii wykorzystania węgla poprzez zgazowanie, na potrzeby produkcji tworzyw;
 • opracowanie technologii produkcji biodegradowalnych lub kompostowalnych polimerów wytwarzanych ze źródeł kopalnych lub odnawialnych;
 • opracowanie technologii produkcji wysokomarżowych kompozytów oraz rozwiązań z zakresu tworzyw konstrukcyjnych;
 • opracowanie technologii wykorzystania źródeł odnawialnych w lokalnej produkcji tworzyw;
 • opracowanie technologii i optymalizacja procesów wytwarzania innowacyjnych opakowań np. opakowania wydłużające żywotność produktów spożywczych) umożliwiających poprawę ich własności i funkcjonalności;
 • rozwój rozwiązań materiałowych zwiększających funkcjonalność technologii druku 3D i możliwość aplikacji tej technologii (np. tworzywa bioresorbowalne i biodegradowalne dla medycyny);
 • opracowanie innowacyjnych systemów modyfikowania tworzyw (np. pod katem mechanicznym, niepalności, wyglądu, antystarzeniowym itd.) umożliwiających ich szerokie zastosowanie w przemyśle;
 • opracowanie technologii wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych, w tym opakowań (np. przez uproszczenie struktury wyrobów, zmniejszenie liczby składników i polimerów), tak aby nadawały się do łatwiejszego ponownego użycia i/lub do recyklingu;
 • opracowanie technologii umożliwiających swobodna biodegradacje tworzyw pod wpływem czynników zewnętrznych w przypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska naturalnego;
 • opracowanie nowych i doskonalenie istniejących technologii recyklingu, pozwalających na zawrócenie do obiegu dotychczas nierecyklowalnych wyrobów;
 • opracowanie standardów dla recyklowanych polimerów (recyklatów);
 • opracowanie rozwiązań technologicznych poprawiających system zbiorki, sortowania, selekcji odpadów dla stworzenia większego strumienia dobrych jakościowo odpadów jako surowca do recyklingu. Opracowanie rozwiązań technologicznych recyklingu chemicznego odpadów do prostszych substancji chemicznych;
 • opracowanie technologii ułatwiających gospodarkę odpadami z tworzyw;
 • opracowanie technologii stosowania recyklatów.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o konkursie

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

2 września – 15 listopada 2019 r.

BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz inne niż MŚP,
 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców,
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekty mogą być realizowane w woj. mazowieckim.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

180 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

 • 1 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
 • 2 000 000 PLN w przypadku pozostałych projektów

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz