LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 1.1.1 PO IR „Szybka ścieżka” AGROTECH

„Szybka ścieżka” AGROTECH to ścieżka tematyczna dotycząca branży rolniczej w ramach konkursu z poddziałania 1.1.1 PO IR.  Program szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów czy technologii. Więcej informacji o szybkiej ścieżce znajdziesz tutaj. 

PMG R&D Consulting jest liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji z programu 1.1.1 PO IR „szybka ścieżka” wg rankingu najskuteczniejszych firm doradczych 2019 magazynu Fundusze Europejskie. Sprawdź nasze referencje i pozyskaj dotacje z PMG R&D Consulting.

Szybka ścieżka AGROTECH | Jak możemy pomóc?

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

10 września - 06 listopada .2020 r. 

BENEFICJENCI

 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie
 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum z innymi przedsiębiorcami
 • MŚP i duże przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum  z jednostkami naukowymi. 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekty nie mogą być realizowane w woj. mazowieckim.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

jeszcze nie została określona

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 90%
 • w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – 50%

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz