LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

14

kw.

Co to jest innovation box?

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty działające w sektorze badawczo – rozwojowym, oprócz ulgi B+R, mogą wykorzystać całkowicie nowy sposób opodatkowania przychodów z prawnie chronionej własności intelektualnej – tzw.Innovation Box lub IP BoxCelem rozwiązania jest wspieranie działalności podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na wytwarzaniu, rozwijaniu, ulepszaniu kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dzięki nowemu sposobowi rozliczenia się – przedsiębiorcy mogą stosować bardzo korzystną stawkę podatku wynoszącą 5 % podstawy opodatkowania, zamiast standardowych stawek podatku dochodowego. Taki sposób rozliczenia pozwala uzyskać znaczące oszczędności osiągające od 13 % do 27 % w płaconych podatkach z tytułu podatku dochodowego.

Przykład

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży oprogramowania osiągający milion złotych przychodów zamiast 190 000 zł, zapłaci tylko 50 000 zł podatku dochodowego rocznie (dla uproszczenia przykładu przyjęto, że przychody te są osiągane bez kosztów).  A zatem w jego dyspozycji będzie dodatkowe 140 000 zł, które może przeznaczyć na dowolny cel.

Czym jest kwalifikowana własność intelektualna?

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo z rejestracji nowych odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Przykład

Przykładem kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do aplikacji na urządzenie mobilne, czy też zarejestrowany wzór klamki do drzwi. Nie jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej prawa do znaku towarowego czy też autorskie prawo do zdjęcia, obrazu czy książki.

Kto może skorzystać z rozwiązania?

Każdy przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który prowadzi działalność badawczo – rozwojową. Działalność ta jest definiowana jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Warunkiem skorzystania z IP Box jest wytwarzanie, rozwijanie lub ulepszanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej przez podatnika.

Jak obliczać dochód z IP BOX?

Korzystnym opodatkowaniem objęte są wyłącznie dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Oznacza, to że przedsiębiorca prowadzący kilka rodzajów działalności i osiągający z tego tytułu przychody może opodatkować 5 % stawką wyłączenie przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Do dochodów (strat) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zalicza się dochody (straty):

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego z podatnikiem,
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego z podatnikiem,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów ww. wzorów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Przykład

Przykładem dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będą dochody z licencji na program komputerowy lub dochody pochodzące ze sprzedaży klamek objętych ochroną jako wzór użytkowy. W ostatnim przypadku producent takich klamek powinien wyodrębnić dochody wynikające z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i przychody wynikające ze kosztów produkcji klamki, jej dystrybucji i dostarczenia do odbiorcy.

<< wstecz