LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP

NCBR jako Instytucja Pośrednicząca dla  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów 

w terminie: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. (do godz. 16:00). 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Pomoc udzielana w konkursie stanowi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 25 rozporządzenia 651/2014 oraz w Rozdziale 2 rozporządzenia MNiSW (§ 11 – § 15).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 1 000 000 000 PLN (słownie: jeden miliard PLN), w tym:

  1. indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN;
  2. indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

  1. 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
  2. 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 

Poziom dofinansowania projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. Dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania znajdują się na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/

Źródło: www.ncbr.gov.pl

 

<< wstecz