LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe „Szybka ścieżka”

Szybka ścieżka jest największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców. Za jego sprawą o dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Konkursy obejmują swoją tematyką branże wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

1 kwiecień - 1 lipiec 2019 r.

BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz inne niż MŚP,
 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców
 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców oraz jednostek naukowych

TYP PROJEKTÓW

 • Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.
 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
 • dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
 • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

1 050 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

 • 1 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
 • 2 000 000 PLN w przypadku pozostałych projektów

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz