LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” INNOSTAL

Innostal to program sektorowy mający na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego, zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo- Handlową. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, prowadzące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (z możliwością uzupełnienia o prace przedwdrożeniowe).

Obszary tematyczne obejmowane przez program:

• nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,
• nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej,
• odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
• optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
• innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska,
• innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o konkursie

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

15 maja 2019 r. – 18 sierpnia 2019 r.

BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz inne niż MŚP,
 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców,
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
 • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
 • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

190 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

2 000 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

30 000 000 PLN

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz