LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Nowa „Szybka ścieżka” Poddziałanie 1.1.1 PO IR dla dużych przedsiębiorstw

Nowa „Szybka ścieżka” jest kontynuacją największego programu finansowania projektów B+R, w odświeżonej odsłonie. Zmianie, a w zasadzie przetasowaniu uległy kryteria wyboru projektów, jednak idea programu pozostała bez zmian. Program szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów czy technologii wpisujących się Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Więcej informacji o szybkiej ścieżce znajdziesz tutaj. 

PMG R&D Consulting jest liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji z programu 1.1.1 PO IR „szybka ścieżka” wg rankingu najskuteczniejszych firm doradczych 2019 magazynu Fundusze Europejskie. Sprawdź nasze referencje i pozyskaj dotacje z PMG R&D Consulting.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o nowym konkursie skierowanym dla dużych przedsiębiorstw.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

07 luty 2020 r.– 20 kwiecień 2020 r.

BENEFICJENCI

 • Duże przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie
 • Duże przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami
 • Duże przedsiębiorstwa realizujące projekt w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych,

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekty nie mogą być realizowane w woj. mazowieckim.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

400 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • duże przedsiębiorstwa – 40%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 90%

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

2 000 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EURO

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz