LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 • Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

 • Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

 • Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

18 lipca - 31 października 2022 r., godz. 16:00

BENEFICJENCI

 1. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą:
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorcy lub
 • inne podmioty: jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli podmioty te realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej
 1. W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
 2. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa,
 3. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów
 4. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

200 mln zł

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

 1. PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,
 • duże przedsiębiorstwa – 65%,
 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • duże przedsiębiorstwa – 40%,
 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).
 1. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
 • 90% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis albo
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

LIMITY

 • Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych: 3 mln zł
 • Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych: 25 mln zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

3 lata z możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
 • Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
 1. Obszar tematyczny: Woda w mieście
 • Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej
 • Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.
 1. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa
 • Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.
<< wstecz