LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

GOSPOSTRATEG

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres.

 

GOSPOSTRATEG | Jak możemy pomóc?

 

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

7 maja 2021 - 7 lipca 2021 

BENEFICJENCI

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.

 

Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 1. PRACE B+R
 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych,
 • koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury,
 • wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu),
 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 

 1. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
 • koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych,
 • koszty narzędzi i sprzętu (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania),
 • koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • podwykonawstwo (koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych),
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, drobne narzędzia i sprzęt, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu, np. koszty uzyskania certyfikatu),
 • koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, a wartość maksymalna to 6 mln PLN.

  • Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nie może przekroczyć 35% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

80 mln PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

PRACE B+R

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,
 • duże przedsiębiorstwa – 65%,
 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • duże przedsiębiorstwa – 40%,
 • jednostki naukowe – 100% (tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

 

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE (de minimis)

Maksymalna intensywność wsparcia - 90% kosztów kwalifikowalnych

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

180 dni od zakończenia naboru

<< wstecz