LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

22

kw.

W związku z aktualnym stanem epidemii koronawirusa i jej negatywnym wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw dokonujemy analizy i podsumowania jaki obecna sytuacja może mieć wpływ na beneficjentów środków UE. Ze względu na profil naszej działalności koncentrujemy się w szczególności się na projektach B+R.

Beneficjenci funduszy unijnych realizujący projekty B+R w stanie epidemii koronawirusa, a także przedsiębiorcy, którzy planują ubiegać się o dotację mogą dostrzegać zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty związane z realizacją tych projektów w obecnej sytuacji. Do pozytywnych aspektów należy zaliczyć niewątpliwie fakt, że dotacja, w szczególności w przypadku MŚP pokrywa znaczącą część wynagrodzeń, materiałów, surowców, rat leasingu urządzeń, amortyzacji, usług obcych, kosztów pomieszczeń czy innych kosztów operacyjnych przypisanych do projektu, co może być tymczasowym wsparciem dla utrzymania płynności finansowej, w tym również wsparciem dla utrzymania miejsc pracy. Do negatywnych aspektów można zaliczyć konieczność angażowania środków własnych. Dotyczy to jednak jedynie nakładów inwestycyjnych, czyli wydatków, których przedsiębiorstwo nie musiałoby ponieść, gdyby nie realizowało projektu. W sytuacjach, w których projekt jest obciążeniem, przedsiębiorstwa mogą liczyć na:

Przesunięcie terminu realizacji projektu. Jeżeli realizacja projektu wymaga chwilowego zawieszenia lub wydłużenia z powodu negatywnego wpływu epidemii koronawirusa, instytucje pośredniczące dopuszczają zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie by np. wydłużyć terminy składania wniosków o płatność, wydłużyć termin zakończenia realizacji poszczególnych etapów czy całych projektów.

Zmiany terminów kontroli. W odniesieniu do kontroli merytorycznych oraz wizyt monitorujących możliwe jest ich przesunięcie na inny termin. Kontrole projektów w zakresie weryfikacji wniosków o płatności są przeprowadzone w oparciu o dokumenty elektroniczne.

Zakończenie projektu. W szczególnych przypadkach, jeżeli stan epidemii uniemożliwia kontynuację projektu, należy niezwłocznie poinformować instytucję pośredniczącą o fakcie wystąpienia siły wyższej oraz wskazać jaki wpływ ma stan epidemii na przebieg realizacji projektu. W takiej sytuacji Instytucja Pośrednicząca oceni czy epidemia faktycznie uniemożliwia kontynuację projektu i czy beneficjent będzie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy. Dotyczy to również nieosiągnięcia założonych wskaźników rezultatu w okresie trwałości. Jeżeli naruszenie umowy wywołało zdarzenie mające cechy siły wyższej, może to być podstawą do zwolnienia Beneficjenta z odpowiedzialności wobec Instytucji Pośredniczącej za nienależyte wykonanie postanowień Umowy o dofinasowanie. Takie sprawy będą traktowane indywidualnie z uwzględnieniem wpływu pandemii na realizowany projekt.

 

Poza ułatwieniami dla już realizowanych projektów przewidziano również następujące działania skierowane do przedsiębiorstw planujących ubiegać się o wsparcie:

Utworzono Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP w wysokości 400 milionów złotych. O pożyczki z dotacją do odsetek będą mogli się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy w całym kraju, maksymalnie do 15 mln zł, z okresem spłaty pożyczki do 6 lat.  Pieniądze będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne.

Przeznaczono 200 milionów złotych na nowy konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Program jest skierowany do przedsiębiorców i jednostek naukowych, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe związane z diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusowi.

Wyższa premia technologiczna w kredycie na innowacje technologiczne. Kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych.

Wydłużono terminy naborów wniosków w wielu konkursach w tym:

  • 1.1.1 Szybka ścieżka – wydłużenie naboru wniosków do 18 czerwca 2020 r.
  • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – wydłużenie naboru wniosków do 30 czerwca 2020 r.
  • 3.2.1 Badania na rynek – wydłużenie naboru wniosków do 12 maja 2020 r.
  • 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – wydłużenie naboru wniosków do 24 czerwca 2020 r.

 

 

<< wstecz