LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” GameINN

GameINN to program sektorowy mający na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym, powstały z inicjatywy Porozumienia Polskie Gry. Celem głównym konkursu jest zwiększenie aktywności działalności B+R w sektorze gier wideo oraz zwiększenie liczby innowacji z tego zakresu w perspektywie 2023r.

Obszary tematyczne obejmowane przez program GameINN to:

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Szczegółowe obszary tematyczne znajdziesz w linku.

PMG R&D Consulting jest liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji z programu 1.1.1 PO IR „szybka ścieżka” wg rankingu najskuteczniejszych firm doradczych 2018 magazynu Fundusze Europejskie. Sprawdź nasze referencje i pozyskaj dotacje z PMG R&D Consulting.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi nabór wniosków 15 listopada 2019 r. Wtedy poznamy szczegółowe warunki konkursu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które z dużym prawdopodobieństwem będą obowiązywać w nowym konkursie o dofinansowanie innowacji w sektorze gier. 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

16 grudnia 2019 r. – 17 kwietnia 2020 r.

BENEFICJENCI

 • Przedsiębiorstwa MŚP oraz inne niż MŚP,
 • Konsorcja składające się z przedsiębiorców
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

TYP PROJEKTÓW

 • Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.
 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).
 • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

LIMITY

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

100 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz