LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Dotacje na badania i rozwój

Co to jest B+R?

 

Działalność badawczo-rozwojowa (w skrócie B+R) w sferze przedsiębiorstw to prace nowatorskie, twórcze, metodyczne, nieprzewidywalne mające na celu poszerzenie wiedzy naukowej i jej praktyczne zastosowanie w przemyśle tj. do opracowania nowych lub ulepszonych produktów i technologii. Działalność badawcza wiąże się z rozwiązaniem nieoczywistych problemów technologicznych, które są nierozwiązane w aktualnym stanie techniki lub są częściowo rozwiązane i to jest podstawowy aspekt, który odróżnia działalność badawczą od działalności rutynowej w produktach, liniach produkcyjnych, procesach wytwórczych.

Działalność B+R obejmuje trzy rodzaje badań:

  • badania podstawowe (I TRL) to prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie,
  • badania przemysłowe (II-VI TRL) mają na celu rozszerzenie wiedzy zdobytej w badaniach podstawowych i zastosowania jej w nowych lub znacząco ulepszonych produktach czy też technologiach. Badania te są prowadzone od skali laboratoryjnej do zbliżonej do rzeczywistej (symulacja warunków rzeczywistych),
  • prace rozwojowe (VII-IX TRL) dotyczą wykorzystania aktualnej wiedzy (aktualnego stanu techniki) lub wiedzy zdobytej w badaniach przemysłowych do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów i technologii.

Dotacje na badania i rozwój

 

Dotacje z unii na innowacje i B+R są kluczową zachętą do podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa. Dofinansowanie do B+R w znacznej części pokrywa koszty badań i rozwoju nad nowymi rozwiązaniami. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczy z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw, w tym znaczna część tych środków będzie przeznaczona na badania i rozwój. Dotacje na projekty B+R mają największy udział w budżecie unijnym przeznaczonym na innowacje.

 

Zasady aplikowania i pozyskania funduszy unijnych na badania i rozwój (B+R)

 

Kto może ubiegać się o dotacje na badania i rozwój?

O dotacje na projekty B+R mogą ubiegać się zarówno małe i średnie firmy jak również duże przedsiębiorstwa, w tym globalne koncerny. Celem programów finansujących działalność badawczą jest poprawa poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, dzięki wykorzystaniu rezultatów badań i rozwoju. Z dofinansowania do B+R skorzystały już setki firm z sektora MŚP oraz największe polskie firmy.

 

Jakie są podstawowe zasady ubiegania się o dotację w projektach badawczych?

Dotacje na badania i rozwój przeznaczone są nie tylko dla projektów charakteryzujących się bardzo wysokim stopniem innowacyjności. Po dofinansowanie sięgają przeważnie firmy ulepszające swoją dotychczasową ofertę produktową lub wprowadzające ulepszenia do istniejących procesów produkcyjnych. Instytucją, która zarządza największymi środkami z funduszy Unii Europejskiej w obszarze badań i rozwoju jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). NCBR organizuje konkursy z ramach programów finansowanych z budżetu Państwa oraz w ramach POIR. Największym programem bezzwrotnych dotacji na B+R jest tzw. szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 POIR) z budżetem na poziomie 1,88 mld euro w perspektywie 2014-2020. Dotacją w POIR mogą być objęte projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Finansowane są badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Te ostatnie są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i rozwoju i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Nie ma możliwości pozyskania dotacji z Unii na realizację badań podstawowych. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu badawczego z przewagą badań przemysłowych wynosi 20 mln euro. Wysokość dotacji dla projektu zależy od wielkości wnioskodawcy i kategorii badań. Dofinansowanie do badań przemysłowych może wynieść maksymalnie: 80% dla mikro i małych firm, 75% dla średniej wielkości firm i 65% dla firm innych niż MŚP tj. dużych przedsiębiorstw. Do prac rozwojowych maksymalna dotacja stanowi odpowiednio 60%, 50% i 40% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe może wynieść nawet 90%, ale w przeciwieństwie do badań przemysłowych i prac rozwojowych dofinansowanie udzielane jest jako pomoc de minimis.

 

Jakie koszty badań i rozwoju można sfinansować z dotacji w NCBR?

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania w projektach B+R są m.in.: wynagrodzenia personelu zaangażowanego w badania i rozwój, koszty podwykonawstwa części prac, koszty operacyjne w skład których wchodzą m.in. koszty zakupu elementów prototypów i testowych linii produkcyjnych, koszty korzystania (leasing lub amortyzacja) z aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty zakupu materiałów, surowców i drobnej aparatury służącej do prowadzenia badań, koszty korzystania z pomieszczeń w których prowadzone są badania, a także koszty pośrednie ryczałtowe w wysokości 25% kosztów bezpośrednich. W ramach prac przedwdrożeniowych finansowane są  np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku.

Więcej o dotacjach na B+R znajdziesz tu:

http://pmgconsulting.eu/szybka-sciezka/