LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Polska dysponuje małymi zasobami wodnymi w porównaniu do pozostałych państw członkowskich UE. Wskazano, że na jednego mieszkańca Polski przypada 3 razy mniej wody niż na średniego mieszkańca Europy, a stan czystości ponad 60% rodzimych wód oceniono jako średnio-zły lub zły. Kurczące się zasoby wody nie są wyłącznym skutkiem zmian klimatycznych, ale również rezultatem wieloletnich zaniedbań w zarządzaniu i niskiej świadomości użytkowników, które dotyczą głównie obszarów:

 • niewystarczającego tworzenia sztucznych zbiorników retencyjnych wody lub podtrzymania naturalnych,
 • nadmiernej regulacji koryt rzek, marnowania potencjału dzikich terenów zalewowych,
 • niewłaściwego zarządzania i zbyt niskich inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową, szczególnie obszarów wiejskich,
 • niewłaściwej eksploatacji zasobów,
 • braku kontroli nad ilością i intensywnością zabiegów agrotechnicznych,
 • niewystarczająca edukacja kluczowych grup odbiorców np. rolników (emisja zanieczyszczeń),
 • niszczenia składników biotycznych środowiska przyrodniczego.

Zagrożenia związane z dostępnością wody dzielą się na 3 kategorie: nadmierna ilość wody (powodzie), zbyt niska ilość wody (susze), zanieczyszczenie wód. Tendencja do wydłużających się okresów susz oraz intensywnych opadów wymuszają zmiany w sposobie gospodarowania zasobami wodnymi. Podmioty skupiają się na nowych technologiach oczyszczania wód powierzchniowych i ścieków, poprawie zagospodarowania wód opadowych, zmniejszeniu zużycia wody np. obiegi zamknięte.

Do najbardziej innowacyjnych obszarów branży wodno-ściekowej należą:

 • Sterowanie i kontrola procesów uzdatniania wody, informatyczne systemy kontrolne stanu wody
 • Metody, procesy, materiały mające na celu zachowanie stabilności biologiczno-chemicznej i usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych wody, w tym minimalizację ilości produktów ubocznych oczyszczania
 • Technologie służące do odzyskiwania i wykorzystywania wód deszczowych, wód geotermalnych, wód słonych i wód słonawych prowadzące do produkcji wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i gospodarczych
 • Technologie małej retencji, retencji naturalnej i wykorzystania wód opadowych