LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Sektor surowców mineralnych obejmuje działania wydobywcze kopalin ze złóż naturalnych i ich wstępne przetwarzanie. Polska usytuowana jest na granicy 3 jednostek tektonicznych: platformy prekambryjskiej, strefy starych fałdowań paleozoicznych oraz strefy młodego fałdowania alpejskiego, a fakt ten stanowi o dużym bogactwie złóż naturalnych regionu. Kluczowe i strategiczne zasoby obejmują złoża surowców:

 • energetycznych węgla kamiennego, węgla brunatnego, jak również w formie konwencjonalnej oraz niekonwencjonalnej gazu i ropy naftowej
 • budowlanych i ceramicznych – magnezytu, piasków, żwirów, kamieni łamanych, wapieni, dolomitów
 • metali – cynku, ołowiu, miedzi, platynowców, germanu, kobaltu
 • niemetali – krzemu, siarki, soli kamiennej
 • wód termalnych

Mimo dużych pokładów złóż węgla, gazu i ropy, segment boryka się z problemami nieopłacalnej eksploatacji, wynika to głównie z braku dysponowania zaawansowaną technologią pozwalającą z jednej strony na eksplorację mniej dostępnych stanowisk, a z drugiej – na zapewnienie konkurencyjności cenowej na rynku światowym. Branże budownictwa i ceramiki zgłaszają rosnące zapotrzebowanie na surowce służące do produkcji materiałów budowlanych oraz kruszyw. W perspektywie rosnących kosztów robót budowlanych dostęp do taniego surowca będzie niezbędny dla dynamicznej rozbudowy infrastruktury. Metale – cynk, ołów, miedź, kobalt, german, mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. wchodzą w skład ważnych stopów i superstopów stosowanych w energetyce i lotnictwie. Segment metali również wymaga wsparcia nowymi technologiami zasadnymi z punktu widzenia ekonomii. Bogate zasoby wód termalnych na terenie kraju stanowią potencjalną okazję do wzmocnienia sektora energetyki niekonwencjonalnej dzięki technologii pomp ciepła wysokiej mocy.

Do najbardziej innowacyjnych obszarów branży surowców mineralnych należą:

 • Metody rozpoznawania zasobów i parametrów złoża wg rozwiązań technologicznych dokładniejszych niż obecnie stosowane
 • Technologie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i eksploatacji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu
 • Nowoczesne narzędzia do modelowania numerycznego poszczególnych składowych nowopowstających kopalni odkrywkowych
 • Technologie zmniejszające praco- i energochłonność wydobycia surowców okruchowych ze złóż zawodnionych w kopalniach, w tym robotyzacja
 • Wydobycie metali z głębszych złóż bez instalacji podziemnej infrastruktury – np. bioługowanie
 • Innowacyjne technologie eksploatacji skał trudnourabialnych w górnictwie węgla
 • Proces podziemnego zgazowania węgla i wytwarzania paliw
 • Rekultywacja wyrobisk
 • Nowe metody poprawiające kaloryczność surowca
 • Technologia suszenia węgla na potrzeby współspalania, zgazowania, transportu
 • Technologie przerobu ropy naftowej
 • Nowe rozwiązania technologiczne pozwalające na poprawę technologii wybuchowego urabiania skał
 • Technologie pozwalające na poprawę jakości pozyskiwanych surowców skalnych
 • Innowacyjne technologie wydobycia, przeróbki oraz spedycji surowców skalnych, ukierunkowane na ograniczanie oddziaływania na środowisko
 • Narzędzia i systemy diagnostyki pozwalające na ograniczenie awaryjności wykorzystywanych maszyn i urządzeń
 • Systemy zwiększające bezpieczeństwo pracowników
 • Innowacyjne rozwiązania poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy maszyn podstawowych w górnictwie

Zrealizowane projekty w branży surowce mineralne