LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Sektor gospodarki odpadami zajmuje się odbiorem, zagospodarowaniem, przetwarzaniem i przekształcaniem odpadów. Według kryterium genezy rozróżnia się odpady komunalne, rolnicze oraz przemysłowe, dodatkowym wyznacznikiem może być siła negatywnego odziaływania na środowisko – grupa odpadów niebezpiecznych. Po akcesji Polski do UE rosnące wymagania proekologiczne wymogły na branży serię zmian, których głównym zamierzeniem była poprawa: skuteczności odbioru i segregowania odpadów, odzysku cennych surowców oraz ich przetwarzania na energię (kompostownie, biogazownie, uzasadnione spalarnie). Zmiany przepisów nie ominęły tematu składowania odpadów niebezpiecznych, definiując miejsca i warunki składowania, utylizacji czy unieszkodliwiania. Innowacje w omawianym obszarze postrzegane są jako szansa rozwoju gospodarczego Polski, głównie na drodze czerpania korzyści z odzyskanych surowców – obieg zamknięty, alternatywna energia.

Do najbardziej innowacyjnych obszarów branży gospodarki odpadami należą:

 • Technologie mało- i bezodpadowe obejmujące maksymalizację wykorzystanie surowca
 • Optymalizacja zagospodarowania odpadów oraz produktów ubocznych przemysłu, w tym na cele energetyczne
 • Bezpieczne metody postępowania z odpadami przewidzianymi do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwienia
 • Zagospodarowanie biomasy i odpadów jako medium do produkcji nowych narzędzi dla potrzeb biotechnologii, np. hodowle mikrobiologiczne
 • Nowe biodegradowalne polimery z surowców odnawialnych, petrochemicznych i odpadowych
 • Metody biologicznego usuwania odpadów ropopochodnych
 • Odzysk i recykling metali z odpadów różnego pochodzenia, w tym metali szlachetnych, krytycznych, ziem rzadkich
 • Technologie przerobu zużytych akumulatorów litowych, litowo-jonowych i niklowo-wodorkowych
 • Wykorzystania odpadów poprodukcyjnych do zastosowań jako pełnowartościowego wsadu do produkcji półwyrobów i gotowych produktów
 • Technologie otrzymywania stopów metali z mechanicznego przerobu wraków samochodowych
 • Opracowanie technologii otrzymywania gipsu o jakości handlowej ze słabych kwasów płuczkowych
 • Zagospodarowanie odpadów wydobywczych węgla budownictwie i zagospodarowaniu terenu
 • Recykling odpadów ceramicznych w technologii materiałów ogniotrwałych
 • Recykling materiałów powstających w procesie produkcji wyrobów ceramiki technicznej i użytkowej
 • Innowacyjne technologie unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest
 • Recykling materiałów budowlanych

Zrealizowane projekty w branży recycling i gospodarka odpadami