LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Działanie 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R”

Wsparcie mogą uzyskać projekty przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo- rozwojowej. Tematyka projektu musi się wpisywać w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

11 marca 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.

BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP i inne niż MŚP

TYP PROJEKTÓW

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Tematyka projektu musi się wpisywać w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 • Nabycia lub wytworzenia środków trwałych.
 • Nabycie robót i materiałów budowlanych.
 • Nabycie wartości WNiP w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 • Koszty zakupu materiałów związanych z realizacją projektu.
 • Spłaty rat leasingu nieruchomości poniesione przez korzystającego od dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu.
 • Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

400 000 000 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalne dofinansowanie w zakresie infrastruktury określa mapa pomocy regionalnej

Maksymalne dofinansowanie w zakresie prac rozwojowych:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;
 • średni przedsiębiorca – 35 %;
 • duży przedsiębiorca – 25 %.

Maksymalne dofinansowanie w zakresie pomocy de minimis:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;
 • średni przedsiębiorca – 35 %;
 • duży przedsiębiorca – 25 %.

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

2 000 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 EUR

<< wstecz