DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT ZEWNĘTRZNY

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ulga B+R

 

Ulga B+R jest  instrumentem wsparcia działalności badawczo rozwojowej, który w ostatnich latach zyskuje na atrakcyjności za sprawą korzystnych zmian w kalkulacji kosztów do odliczenia. W wyniku wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca prowadzący prace B+R może odliczyć do 100% poniesionych nakładów. Ulga B+R jest wyjątkowo atrakcyjnym instrumentem wsparcia działalności innowacyjnej nie wymagającym skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Przedsiębiorca na podstawie poniesionych w danym roku podatkowym nakładów na działalność badawczo-rozwojową oblicza wartość ulgi B+R, która pomniejsza podstawę opodatkowania.

Nakłady na B+R kwalifikowane do odliczenia ulgi B+R:

  • koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania B+R
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
  • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
  • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
  • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Najważniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest identyfikacja czy prowadzona działalność może być zakwalifikowana do działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności oraz przypisanie kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R i prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z tego typu aktywnością.

 

Obszary naszych kompetencji

 

1.
Identyfikujemy działalność badawczo-rozwojową

Nasi doradcy przeprowadzają analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem realizowanych w ostatnich latach projektów rozwojowych i dokonują identyfikacji obszarów badawczo-rozwojowych, które kwalifikują się do ulgi B+R.

2.
Rekomendujemy niezbędne zmiany formalno-organizacyjne

Przygotowujemy rekomendacje niezbędnych zmian, w tym w strukturze organizacyjnej i w polityce rachunkowości, w szczególności dotyczących odrębnego ewidencjonowania nakładów na B+R.

3.
Przygotowujemy stosowną dokumentację potwierdzającą prowadzenie prac B+R

Nasz zespół dokonuje kwalifikacji kosztów, które można zaliczyć do ulgi B+R oraz doradza w przygotowaniu stosownej dokumentacji potwierdzającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

4.
Dbamy o pełne bezpieczeństwo korzystania z ulgi

Występujemy o interpretacje podatkowe oraz opinie o kwalifikowalności działalności jako B+R w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z ulgi.