LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Dotacje na innowacje

 

PMG R&D Consulting posiada szerokie kompetencje i duże doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych. Zapewniamy obsługę na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.
Główne rodzaje projektów innowacyjnych, na które pozyskujemy bezzwrotne dotajce to:

 • projekty B+R, polegające na prowadzeniu prac zmierzających do opracowania nowych lub ulepszonych produktów lub technologii,
 • projekty infrastrukturalne, polegające na budowie/rozbudowie zaplecza badawczego wraz z wyposażeniem w aparaturę niezbędną do
  prowadzenia prac B+R,
 • projekty infrastrukturalne, polegające na budowie/rozbudowie zaplecza produkcyjnego wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia niezbędne do wdrożenia w działalności gospodarczej wyników przeprowadzonych/zakupionych prac B+R.

 

Obszary naszych kompetencji

 

1.
Dokonujemy oceny możliwości
pozyskania pomocy publicznej

Analizujemy prawne aspekty pozyskania pomocy publicznej w tym kwalifikowalność podmiotową i przedmiotową do konkretnego rodzaju pomocy publicznej, przeprowadzamy analizę relacji powiązań z innymi podmiotami oraz weryfikujemy aspekty ekonomiczne, w tym przesłanki występowania trudnej sytuacji ekonomicznej.

2.
Optymalizujemy
koncepcję projektu

Dokonujemy analizy i oceny przedsięwzięcia pod kątem merytorycznym, doradzamy w koncepcji przedsięwzięcia w celu dostosowania projektu do wymogów instytucji finansujących, z jednoczesnym zachowaniem podstawnych założeń przedsięwzięcia.

3.
Zapewniamy wsparcie naukowe
lub transfer technologii

Przedsiębiorstwom, które nie dysponują wszystkimi zasobami technicznymi lub ludzkimi niezbędnymi do realizacji projektu pomagamy w doborze partnerów w tym kojarzymy z sektorem naukowym w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i technicznego.

4.
Rekomendujemy najlepsze
źródła finansowania

Rekomendujemy optymalne źródło finansowania planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu maksymalnego udziału pomocy publicznej oraz najwyższego prawdopodobieństwa otrzymania wsparcia.

5.
Przygotowujemy pełną aplikację –
projekt o udzielenie pomocy publicznej
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i analizami finansowymi, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym oraz regulaminem konkursu
 • zarządzanie projektem realizowanym we współpracy z partnerami biznesowymi lub jednostkami naukowymi
 • doradztwo prawne w zakresie umów z naukowcami, jednostkami naukowymi, umów konsorcjum, podziału i ochrony własności intelektualnej
 • przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z Komisją Oceny Projektów
 • przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie
 • przeprowadzenie szkolenia z zasad rozliczania pomocy publicznej i prowadzenia ewidencji wydatków w projekcie
6.
Rozliczamy przyznane
dofinansowanie
 • obsługa zamówień publicznych w związku z procedurą konkurencyjności
 • przygotowanie wniosków o płatności zaliczkowe i refundacje
 • przygotowanie ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie
 • przygotowanie do kontroli ze strony instytucji finansującej
 • przygotowanie raportów z okresu trwałości.