LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Doradztwo prawne

 

Innowacje mogą kreować przewagi konkurencyjne pod warunkiem ich prawidłowego zabezpieczenia prawnego zarówno na etapie powstawania praw własności intelektualnej jak również podczas obrotu nimi.
PMG Consulting zapewnia doradztwo prawne dla podmiotów realizujących projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe finansowane ze środków publicznych. Zapewniamy kompleksową obsługę przedsięwzięć innowacyjnych na każdym etapie realizacji projektu.

 

Obszary naszych kompetencji

 

1.
Przeprowadzamy prawny due dilligence w celu oceny możliwości pozyskania pomocy publicznej

Analizujemy prawne aspekty pozyskania pomocy publicznej w tym kwalifikowalność podmiotową i przedmiotową do konkretnego rodzaju pomocy publicznej, przeprowadzamy analizę relacji powiązań z innymi podmiotami oraz weryfikujemy aspekty ekonomiczne, w tym przesłanki występowania trudnej sytuacji ekonomicznej.

2.
Przygotowujemy umowy, doradzamy w zakresie własności intelektualnej oraz przeprowadzamy analizę stanu techniki

W trakcie aplikacji o pomoc publiczną oraz w trakcie realizacji projektu zapewniamy obsługę prawną w zakresie przygotowania listów intencyjnych, umów warunkowych, umów z podwykonawcami, umów z jednostkami naukowymi lub naukowcami na wykonanie prac badawczo-rozwojowych oraz umów konsorcjum. Doradzamy również w zakresie podziału i ochrony własności intelektualnej oraz przeprowadzamy badania stanu techniki.

3.
Obsługujemy zamówienia publiczne
w procesie rozliczenie pomocy publicznej

Kompleksowo obsługujemy zamówienia publiczne zgodnie z PZP oraz Wytycznymi horyzontalnymi kwalifikowania wydatków oraz sporządzamy wzory umów z dostawcami zabezpieczając interesy Beneficjenta pomocy publicznej i zapewniając bezpieczeństwo wydatkowania środków publicznych.

4.
Doradzamy w zakresie pomocy publicznej
w tym w sporach z instytucjami wdrażającymi fundusze unijnie

W sytuacjach spornych z instytucjami pośredniczącymi skutkującymi zwrotem części lub całości pomocy publicznej doradzamy w kwestiach prawnych i merytorycznych słuszności nałożenia kar finansowych.