DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Projekty, których całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, podlegają obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi. Jego rezultatem jest uzyskanie opinii – racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt zgodny z umową i wnioskiem.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest uzyskanie informacji przez beneficjenta, że projekt jest realizowany prawidłowo.

 

Obszary naszych kompetencji

 

1.
Audyt w zakresie zgodności realizowanego projektu z umową o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie jest podstawowym dokumentem określającym prawa i obowiązki Beneficjenta środków publicznych. Przedmiotem audytu jest weryfikacja, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i z obowiązującymi przepisami prawa.

2.
Audyt w zakresie poprawności przeprowadzonych zamówień publicznych

Zweryfikujemy przeprowadzone postępowania ofertowe pod kątem zgodności z wytycznymi horyzontalnymi tj. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.
Audyt w zakresie kwalifikowalności kosztów i sposobu ich dokumentowania

Sprawdzimy poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej.

4.
Audyt w zakresie zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi

Sprawdzimy każdy wniosek o płatność czy został sporządzony w oparciu o wydatki faktycznie poniesione tj. takie, które są udokumentowane, zostały opłacone oraz ujęte w ewidencji księgowej.

5.
Audyt w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu

Sprawdzimy poprawność prowadzonej sprawozdawczości i/lub raportów merytorycznych z realizacji projektu.

6.
Audyt w zakresie osiąganych rezultatów projektu

Zweryfikujemy czy zakładane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały osiągnięte lub zweryfikujemy stopień ich osiągnięcia.