DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT ZEWNĘTRZNY

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Audyt zewnętrzny projektu unijnego

 

Projekty współfinansowane funduszami unijnymi, których całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, podlegają obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest uzyskanie opinii – racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem.

Audyt zewnętrzny projektów unijnych obejmuje przede wszystkim:

  • sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,
  • sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
  • sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i z obowiązującymi przepisami prawa,
  • sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
  • sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej,
  • audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
  • analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu,
  • sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,
  • weryfikację sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu),
  • sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanym projektem.

Audyt zewnętrzny środków unijnych powinien opierać się na wynikach analizy ryzyka. Podczas realizacji audytu weryfikowana jest próbka ogółem poniesionych wydatków kwalifikowanych. Mając na uwadze, że celem badania wyrywkowego jest wyciągnięcie wniosków na temat całej populacji, istotny jest dobór tej próby w taki sposób, by była reprezentatywna. W wyniku audytu projektu unijnego Beneficjent otrzyma raport wraz z opinią na temat realizacji projektu, który dla Instytucji udzielającej dofinansowanie stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia projektu.

 

Obszary naszych kompetencji

 

1.
Audyt w zakresie zgodności realizowanego projektu z umową o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie jest podstawowym dokumentem określającym prawa i obowiązki Beneficjenta środków publicznych. Przedmiotem audytu jest weryfikacja, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i z obowiązującymi przepisami prawa.

2.
Audyt w zakresie poprawności przeprowadzonych zamówień publicznych

Zweryfikujemy przeprowadzone postępowania ofertowe pod kątem zgodności z wytycznymi horyzontalnymi tj. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.
Audyt w zakresie kwalifikowalności kosztów i sposobu ich dokumentowania

Sprawdzimy poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej.

4.
Audyt w zakresie zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi

Sprawdzimy każdy wniosek o płatność czy został sporządzony w oparciu o wydatki faktycznie poniesione tj. takie, które są udokumentowane, zostały opłacone oraz ujęte w ewidencji księgowej.

5.
Audyt w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu

Sprawdzimy poprawność prowadzonej sprawozdawczości i/lub raportów merytorycznych z realizacji projektu.

6.
Audyt w zakresie osiąganych rezultatów projektu

Zweryfikujemy czy zakładane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały osiągnięte lub zweryfikujemy stopień ich osiągnięcia.