LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Co to jest szybka ścieżka?

pmg consulting szybka sciezka

Szybka ścieżka to największy w Polsce program bezzwrotnego wsparcia w formie dotacji, przeznaczony na finansowanie działalności badawczo rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw. Szybka ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 jest częścią Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój i posiada budżet na poziomie 1,88 mld euro w perspektywie finansowej 2014-2020. Szybka ścieżka jest programem celowym, tzn. dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie prac B+R nastawionych na opracowanie nowych lub ulepszonych w skali rynku polskiego produktów/usług/technologii wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie funduszami w ramach szybkiej ścieżki jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Środki są rozdysponowane w trybie konkursowym, w ramach którego wyłaniane są projekty najlepiej wpisujące się w kryteria oceny m.in.: nowość rezultatów, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, zasoby do realizacji projektu i adekwatność prac B+R i kosztów. Nabory wniosków zaplanowane są do 2020 roku, a termin realizacji projektów nie może wykroczyć poza 2023 rok.

Kto może aplikować o dofinansowanie?

Program szybka ścieżka jest skierowany do przedsiębiorców chcących realizować projekt samodzielnie lub przy współpracy z innymi podmiotami na zasadzie podwykonawstwa, a także do przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową, z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo.

pmg icon
Duże Przedsiębiorstwa
pmg icon
Przedsiębiorstwa MŚP
pmg icon
Konsorcja przedsiębiorstw
pmg icon
Koncorsja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Szybka ścieżka finansuje realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Uzupełnieniem prac badawczo rozwojowych w programie szybka ścieżka mogą być prace przedwdrożeniowe.

01
Badania przemysłowe
To prace nowatorskie, twórcze, metodyczne, nieprzewidywalne i nastawione na praktyczne zastosowanie w przemyśle, w szczególności poszukiwanie zastosowania badań naukowych w nowych produktach, usługach czy technologiach. Badania przemysłowe kończą się na modelach/prototypach laboratoryjnych, które odzwierciedlają już docelowe rozwiązanie w warunkach symulacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.
02
Prace rozwojowe
To dalszy rozwój technologii lub produktu polegający na budowie finalnych prototypów rozwiązań i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, mających na celu ich walidację przed wdrożeniem na rynek. Prace rozwojowe kończą się na skali przemysłowej, docelowej dla danego produktu czy technologii.
03
Prace przedwdrożeniowe
Oznaczają̨ działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania do fazy komercjalizacji (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

Koszty kwalifikowane do dofinansowania

Program szybka ścieżka finansuje kompleksowo cały proces badawczo rozwojowy, w tym koszty budowy prototypów/ demonstratorów technologii. Koszty, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych mogą być finansowane z kosztów pośrednich stanowiących maksymalnie 25% pozostałych kosztów z wyłączeniem podwykonawstwa

pmg icon
Wynagrodzenia pracowników wykonujących prace B+R
pmg icon
Podwykonastwo prac B+R
pmg icon
Koszty koszystania z aparatury naukowo - badawczej
pmg icon
Koszty korzystania z budynków i gruntów
pmg icon
Pozostałe koszty operacyjne w tym materiały, surowce i koszty elementów do budowy prototypów
pmg icon
Koszty pośrednie

Poziom dofinansowania

Maksymalna wielkość dofinansowania o jaką można się ubiegać w programie szybka ścieżka to 20 mln euro. Poziom dofinansowania uzaleniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych
  • mikro- i małe przedsiębiorstwa - 80% 
  • średnie przedsiębiorstwa - 75% 
  • duże przedsiębiorstwa - 65% 
  • jednostki naukowe - 100%
Dofinansowanie na realizację prac rozwojowych
  • mikro- i małe przedsiębiorstwa - 60% 
  • średnie przedsiębiorstwa - 50%
  • duże przedsiębiorstwa - 40%
  • jednostki naukowe - 100%
Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych
  • w ramach pomocy de minimis - 90%
  • w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP - 50%

Aktualne nabory wniosków w programie szybka ścieżka

9 marca 2020
Ścieżka dla Mazowsza jest programem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem i przedsiębiorstw i jednostek naukowych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Za jego sprawą o dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.
3 lutego 2020
Nowa "Szybka ścieżka" dla MŚP jest kontynuacją największego programu finansowania projektów B+R, w odświeżonej odsłonie. Zmianie, a w zasadzie przetasowaniu uległy kryteria wyboru projektów, jednak idea programu pozostała bez zmian. Program szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów czy technologii wpisujących się Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
10 stycznia 2020
Nowa "Szybka ścieżka" jest kontynuacją największego programu finansowania projektów B+R, w odświeżonej odsłonie. Zmianie, a w zasadzie przetasowaniu uległy kryteria wyboru projektów, jednak idea programu pozostała bez zmian. Program szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów czy technologii wpisujących się Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
8 listopada 2019
Konkurs "Szybka ścieżka" Urządzenia grzewcze jest nowym obszarem tematycznym w ramach największego  programu finansowania projektów B+R w obszarze m.in. innowacyjnych pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, urządzeń ciepłowniczych oraz kotłów i systemów automatyki i sterowania kotłami skierowanym do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem i przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

PMG R&D Consulting liderem skuteczności w programie szybka ścieżka

Nasza działalność od 7 lat koncentruje się w szczególności na usługach doradczych dotyczących pozyskiwania dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów ekosystemu innowacji, które chcą tworzyć innowacyjne produkty i technologie poprzez prace badawczo-rozwojowe. Doradzamy w całym procesie aplikacyjnym, jak i rozliczamy przyznaną dotację, również w okresie trwałości. Jako uzupełnienie świadczymy również usługi doradztwa prawnego w zakresie nowych technologii oraz własności intelektualnej, a także doradzamy w zakresie ulgi B+R i IP Box. Na przestrzeni ostatnich lat zbudowaliśmy firmę doradczą o wiodącej pozycji pod względem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji w szczególności w programie szybka ścieżka. Miarą naszej skuteczności są czołowe miejsca w rankingach firm doradczych.

W rankingu "Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019" magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE w programie 1.1.1. PO IR "szybka ścieżka" zajęliśmy:

PMG R&D Consulting liderem skuteczności w Programie Szybka Ścieżka numer 1

w kategorii Liczby projektów, którym przyznano dotację

PMG R&D Consulting liderem skuteczności w Programie Szybka Ścieżka numer 3

w kategorii Wartości przyznanych dotacji

PMG R&D Consulting liderem skuteczności w Programie Szybka Ścieżka

Skonsultuj swój projekt

Szymon Łokaj
mobile: 501 014 779
email:szymon@pmgconsulting.eu


Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. systemy automatycznie rozsyłające wiadomości sms, e-mail) przez PMG R&D Consulting Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Krakowie (ul. Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000752647, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 6751639786, REGON: 369631482 w celu przedstawienia informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Spółki.

Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że możliwe jest jej cofnięcie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących przed cofnięciem zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@pmgconsulting.eu.

rozwiń