LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Szybka ścieżka

Co to jest szybka ścieżka?

Szybka ścieżka to potoczna nazwa największego programu bezzwrotnego wsparcia działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Szybka ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 jest częścią Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój i posiada budżet na poziomie 1,88 mld euro w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Szybka ścieżka jest programem celowym, tzn. dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie prac badawczo rozwojowych nastawionych na opracowanie nowych lub ulepszonych produktów/usług technologii wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, które będą innowacyjne co najmniej w skali rynku polskiego. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie środkami w ramach programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki w programie są rozdysponowane w trybie konkursowym, z którego wyłaniane są projekty najlepiej wpisujące się w kryteria oceny, którymi są m.in.: nowość rezultatów, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, zasoby do realizacji projektu i adekwatność kosztów. Pierwszy konkurs odbył się w 2015 roku i dotychczas z dofinasowania skorzystało już niespełna 2000 przedsiębiorstw.

Kto może aplikować o dofinansowanie?

Program szybka ścieżka jest skierowany do przedsiębiorców chcących realizować projekt samodzielnie lub przy współpracy z innymi podmiotami na zasadzie podwykonawstwa, a także do przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową, z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się zarówno duże przedsiębiorstwa jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Szybka ścieżka finansuje głównie realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Badania przemysłowe to prace nowatorskie, twórcze, metodyczne, nieprzewidywalne i nastawione na praktyczne zastosowanie w przemyśle, w szczególności poszukiwanie zastosowania badań naukowych w nowych produktach, usługach czy technologiach. Badania przemysłowe kończą się na modelach/prototypach laboratoryjnych, które odzwierciedlają już docelowe rozwiązanie w warunkach symulacyjnych. Prace rozwojowe to dalszy rozwój polegający na budowie finalnych prototypów rozwiązań i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania. Uzupełnieniem prac badawczo-rozwojowych w programie szybka ścieżka mogą być prace przedwdrożeniowe polegające na przygotowaniu nowych produktów i/lub technologii do wdrożenia na rynek.

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowanie są:

 • Wynagrodzenia pracowników wykonujących prace B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia, premiami i nagrodami),
 • Podwykonawstwo prac B+R (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP. (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu/prototypie, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od powyższych kosztów z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Jaka jest intensywność dofinansowania?

Maksymalna wielkość dofinansowania o jaką można się ubiegać to 20 mln euro.

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%;
 • duże przedsiębiorstwa – 65%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%;
 • duże przedsiębiorstwa – 40%;
 • dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
 • usługi doradcze dla MŚP – 50%

Jak możemy pomóc?

Nasza działalność od 7 lat koncentruje się w szczególności na usługach doradczych dotyczących pozyskiwania dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów ekosystemu innowacji, które chcą tworzyć innowacyjne produkty i technologie poprzez prace badawczo-rozwojowe. Doradzamy w całym procesie aplikacyjnym, jak i rozliczamy przyznaną dotację, również w okresie trwałości. Jako uzupełnienie świadczymy również usługi doradztwa prawnego w zakresie nowych technologii oraz własności intelektualnej, a także doradzamy w zakresie ulgi B+R.

Na przestrzeni ostatnich lat zbudowaliśmy silną markę o wiodącej pozycji pod względem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji w programie szybka ścieżka. Miarą naszej skuteczności są czołowe miejsca w rankingach firm doradczych. W rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE w programie 1.1.1 PO IR „szybka ścieżka” zajęliśmy 1 miejsce pod względem liczby projektów którym przyznano dofinansowanie.

Sprawdź nasze referencje i pozyskaj dotacje z PMG R&D Consulting.

Zobacz aktualne nabory wniosków w programie szybka ścieżka i pozyskaj dofinansowanie z PMG R&D Consulting.