DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

SZYBKA ŚCIEŻKA – małe projekty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do 31 sierpnia2017 roku.

 

Warto podkreślić, że jest to pierwszy taki nabór w ramach działania 1.1.1 PO IR i ma za zadanie zachęcić i sprostać oczekiwaniom sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wprowadzenie nowych kryteriów, uproszczonej ocen y merytorycznej oraz niższego progu minimalnych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckiem (kategoria regionów słabej rozwiniętych). Projekty muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowealbo eksperymentalne prace rozwojowe(projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Beneficjentamiogłoszonego konkursu są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach I osi PO IR ani z Projektu Systemowego „BRIDGE Alfa” w ramach działania 1.5 PO IG.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 150 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi300 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi1 500 000,00 zł

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem premii:

Badania przemysłowe:

  1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%,
  2. średnie przedsiębiorstwa – 75%,

Prace rozwojowe:

  1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
  2. średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie okres ten może ulec wydłużeniu.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do RPK, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

 

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl

Źródło: www.ncbr.gov.pl