Pozyskiwanie dotacji na projekty B+R

Powstanie Unii Europejskiej datuje się na 1 listopada 1993 i opiera się o podpisany 7 lutego 1992 traktat z Maastricht. Początkowo Unię Europejską tworzyło 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te wykształciły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. Obecnie Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku i od tego czasu jest największym Beneficjentem funduszy unijnych.

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej.

To z funduszy unijnych (Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności) pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych. Obecnie do funduszy unijnych zaliczamy:

• Europejski Fundusz Społeczny

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

• Fundusz Spójności

Fundusze unijne zapewniają finansowanie działań, dzięki którym będzie możliwa stabilizacja gospodarcza, społeczna i obywatelska Unii Europejskiej. Aktywna polityka rozwoju regionalnego, zwana również polityką strukturalną, skutkuje niwelowaniem różnic w stopniu rozwoju krajów członkowskich. Tym samym UE umacnia swoja pozycję jako aktywnego i konkurencyjnego partnera biznesowego na globalnym rynku. Budżet Unii Europejskiej, w odróżnieniu od budżetów krajowych, ma charakter inwestycyjny i nie wykazuje deficytów ani nadwyżek. Roczne budżety są ustalane na podstawie długoterminowego planu inwestycyjnego, tzw. perspektywy finansowej UE.

Fundusze UE podlegają określonym kryteriom podziału na poszczególne kraje i wynikają z poziomu dochodu narodowego brutto obliczanego na 1 mieszkańca. Polska w planie finansowym na lata 2014-2020 wynegocjowała kwotę 82,5 mld euro. Zgodnie z umową, fundusze unijne dla firm zostaną przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenie efektywności administracji, zmniejszenie bezrobocia i wzrost gospodarczy