DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ogłoszenie konkursu „Szybka ścieżka” dla dużych firm

W dniu 1 sierpnia 2018 r. ogłoszony został ostatni w tym roku konkurs „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nabory rozpoczęły się 3 września i potrwają do 30 listopada 2018 r.
Konkurs podzielony jest na 3 rundy.

Możliwość pozyskania dotacji mają projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw innych niż MŚP oraz konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców) gdzie liderem jest zawsze przedsiębiorca inny niż MŚP.

Budżet i poziom finansowania

Kwota środków przeznaczonych do dofinansowania projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi
• 700 000 000 zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Intensywność wsparcia

Mikro i małe przedsiębiorstwa:
• 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Średnie przedsiębiorstwa:
• 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Duże przedsiębiorstwa i konsorcja:
• 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)

Maksymalna wartość dofinansowania

• 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
• 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
• 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis,
• 2 000 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania znajdują się na stronie:

www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-51112018-szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow/

Źródło: www.ncbr.gov.pl