DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

NCBR ogłasza konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP

16 lipca 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Nabory wniosków rozpoczęły się 16 sierpnia i potrwają do 14 grudnia 2018 r.

Konkurs podzielony jest na rundy. Możliwość pozyskania dotacji mają projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Konkurs skierowany jest do MŚP (realizujący projekty poza województwem mazowieckim).

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:

• 700 000 000 zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Intensywność wsparcia

Mikro i małe przedsiębiorstwa:
• 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Średnie przedsiębiorstwa:
• 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Maksymalna wartość dofinansowania
• 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
• 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
• 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis,
• 2 000 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stroni internetowej NCBR:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-41112018-szybka-sciezka-dla-msp/

Źródło: www.ncbr.gov.pl