DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT ZEWNĘTRZNY

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Zespół dotacji i ulg B+R

Doradza w przygotowywaniu projektów o udzielenie pomocy publicznej w obszarze innowacji i B+R. Kluczowymi kompetencjami zespołu dotacji i ulg B+R są znajomość zagadnień związanych z działalnością badawczo-rozwojową oraz pomocą publiczną, w szczególności dotacji i ulgi B+R.

Zespół zarządzania projektami

Doradza w zarządzaniu projektami, które uzyskały pomocą publiczną na realizację przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, a także rozlicza te przedsięwzięć z instytucją pośredniczącą w udzielaniu pomocy publicznej.

Zespół doradztwa prawnego

Doradza w zagadnieniach prawnych związanych z obszarem pomocy publicznej i innowacji, w szczególności w zakresie kwalifikowalności podmiotowej i przedmiotowej do pomocy publicznej, statusu MŚP, umów z podwykonawcami, umów konsorcjum, podziału i ochrony własności intelektualnej, zamówień publicznych oraz w procedurach odwoławczych i skargowych

Zespół audytu

Wykonuje audyty projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w celu zapewnienia że są realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie i z obowiązującymi przepisami

Zespół doradztwa proinnowacyjnego

Doradza przedsiębiorstwom, jednostkom naukowym, naukowcom i stat-upom w obszarach związanych z innowacjami i B+R, w szczególności analizuje potencjał przedsięwzięć innowacyjnych i komercjalizacji technologii, doradza w zakresie strategii innowacji i strategii komercjalizacji, obsługuje transfer technologii, wycenia technologię oraz świadczy usługi rzecznika patentowego