LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 1.2.2 RPO woj. małopolskiego „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

30.04.2019 do 18.06.2019

BENEFICJENCI

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
 • jednostek naukowych
 • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Wydatki kwalifikowalne w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • wydatki na zakup aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych,
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu,
 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat wartości początkowej środków trwałych innych niż wartości niematerialne i prawne, poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych,
 • koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej,

Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

 • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w szczególności agendy badawczej i planu gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej lub ich elementów,
 • koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • koszty usług doradczych w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo- rozwojowego,
 • koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego (cross-financing),
 • koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,
 • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych),
 • koszty pośrednie (1,5% wydatków bezpośrednich)

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

38 831 400,00 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

35% dla dużego przedsiębiorstwa

45% dla średniego przedsiębiorstwa

55% dla małego przedsiębiorstwa

MIN WARTOŚĆ PROJEKTU

100 000 PLN

MAX WARTOŚĆ PROJEKTU

50 000 000 PLN

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

październik 2019

<< wstecz