LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

22

Mar

W związku z aktualnym stanem epidemii koronawirusa i jej negatywnym wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw dokonujemy analizy i podsumowania jaki obecna sytuacja może mieć wpływ na beneficjentów środków UE. Ze względu na profil naszej działalności skupiamy się na projektach B+R.

Beneficjenci funduszy unijnych realizujący projekty B+R w stanie epidemii koronawirusa, a także przedsiębiorcy, którzy planują ubiegać się o dotację mogą dostrzegać zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty związane z realizacją tych projektów w obecnej sytuacji. Wszystko zależy od konstrukcji harmonogramów rzeczowo-finansowych. Do pozytywnych aspektów należy zaliczyć niewątpliwie fakt, że dotacja, w szczególności w przypadku MŚP pokrywa znaczącą część wynagrodzeń, materiałów, surowców, rat leasingu urządzeń, amortyzacji, usług obcych, kosztów pomieszczeń czy innych kosztów operacyjnych przypisanych do projektu, co może być tymczasowym wsparciem dla utrzymania płynności finansowej, w tym również wsparciem dla utrzymania miejsc pracy. Do negatywnych aspektów można zaliczyć konieczność angażowania środków własnych. Dotyczy to jedynie nakładów inwestycyjnych, czyli wydatków, których przedsiębiorstwo nie musiałoby ponieść, gdyby nie realizowało projektu. Punkt widzenia zależy od tego jaka jest struktura wydatków w projekcie, ile jest w nim kosztów bieżących (np. wynagrodzeń dotychczasowych pracowników, amortyzacji środków trwałych, kosztów wynajmu pomieszczeń etc.), dla których dotacja stanowi wartość dodaną i może mieć pozytywny wpływ na utrzymanie płynności, a ile jest nakładów inwestycyjnych, dla których trzeba angażować wkład własny jako uzupełnienie dotacji.  W sytuacjach, w których projekt jest dużym obciążeniem dla przedsiębiorstwa możliwe jest podjęcie następujących działań:

Przesunięcie terminu realizacji projektu. Jeżeli realizacja projektu wymaga chwilowego zawieszenia lub wydłużenia z powodu negatywnego wpływu epidemii koronawirusa, instytucje pośredniczące dopuszczają zawieranie aneksów do umów o dofinansowanie by np. wydłużyć terminy składania wniosków o płatność, wydłużyć termin zakończenia realizacji poszczególnych etapów czy całych projektów.

Zakończenie projektu. W szczególnych przypadkach, jeżeli stan epidemii uniemożliwia kontynuację projektu, należy niezwłocznie poinformować instytucję pośredniczącą o fakcie wystąpienia siły wyższej oraz wskazać jaki wpływ ma stan epidemii na przebieg realizacji projektu. W takiej sytuacji beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej lub nie będzie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. Oznacza to, że w takiej sytuacji Beneficjenci nie będą zobowiązani do zwrotu otrzymanej dotychczas dotacji.

Jeżeli stan epidemii koronawirusa wpływa negatywnie na osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu w okresie trwałości, w tym w szczególności komercjalizację i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów, analogicznie do sytuacji wskazanej powyżej jest to zdarzenie mające cechy siły wyższej, co jest podstawą do zwolnienia Beneficjenta z odpowiedzialności wobec Instytucji Pośredniczącej za nienależyte wykonanie postanowień Umowy o dofinasowanie, w tym za brak osiągnięcia wskaźników rezultatu.

 

 

<< wstecz