LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Dotacje na projekty B+R

Definicja prac B+R

Prace badawczo-rozwojowe (w skrócie B+R) w sferze działalności przedsiębiorstw to prace mające na celu poszerzenie wiedzy i wykorzystanie jej do opracowania nowych lub ulepszonych produktów i technologii. Prace B+R wiążą się z rozwiązaniem nieoczywistych problemów technologicnzych i nie obejmują̨ rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Działalność B+R obejmuje trzy rodzaje badań:

  • badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie,
  • badania przemysłowe mają na celu rozszerzenie wiedzy zdobytej w badaniach podstawowych i zastosowania jej w nowych lub znacząco ulepszonych produktach czy też technologiach. Badania te są prowadzone od skali laboratoryjnej do zbliżonej do rzeczywistej (symulacja warunków rzeczywistych),
  • prace rozwojowe dotyczą wykorzystania aktualnej wiedzy (aktualnego stanu techniki) do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów i technologii. 

Dotacje na projekty B+R

Włączenie się Polski do globalnej gospodarki opartej na wiedzy jest niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju. Kluczową zachętą do podejmowania działalności B+R przez przedsiębiorstwa są bezzwrotne dotacje, które z znacznej części pokrywają koszty projektów badawczo-rozwojowych. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczy z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw. Środki przeznaczone są głównie na wsparcie w tworzeniu bądź rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, dotacje na projekty B+R prowadzące do opracowania nowych/ulepszonych produktów czy technologii, a następnie na wdrożenie opracowanych innowacji na rynek oraz ich internacjonalizację.

Dotacje na prace B+R przeznaczone są nie tylko dla projektów charakteryzujących się bardzo wysokim stopniem innowacyjności. Po dofinansowanie sięgają przeważnie firmy ulepszające swoją dotychczasową ofertę produktową lub wprowadzające ulepszenia do istniejących procesów produkcyjnych. Największym programem dotacyjnym finansującym prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w Polsce jest tzw. Szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) z budżetem na poziomie 1,88 mld euro w perspektywie 2014-2020.

Zasady aplikowania i pozyskania dotacji na projekty B+R

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotacje na projekty B+R mogą ubiegać się zarówno małe i średnie firmy jak również duże przedsiębiorstwa, w tym globalne koncerny. Celem programów finansujących działalność B+R jest poprawa poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Z dofinansowania projektów B+R skorzystały już setki firm z sektora MŚP oraz największe polskie firmy.

Na co można pozyskać dotację?

Finansowaniem objęte są badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Nie ma możliwości pozyskania dotacji na realizację badań podstawowych. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 20 mln euro. Wysokość dotacji dla projektu zależy od wielkości firmy i kategorii badań. Dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych może wynieść maksymalnie: 80% dla mikro i małych firm, 75% dla średniej wielkości firm i 65% dla firm innych niż MŚP tj. dużych przedsiębiorstw. Dla prac rozwojowych maksymalny poziom dofinansowanie  wynosi odpowiednio 60%, 50% i 40%. Dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe może wynieść nawet 90%, ale w przeciwieństwie do badań przemysłowych i prac rozwojowych dofinansowanie udzielane jest jako pomoc de minimis.

Co można sfinansować z dotacji?

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są m.in.: wynagrodzenia personelu zaangażowanego w prace B+R, koszty podwykonawstwa części prac, koszty operacyjne w skład których wchodzą m.in. koszty zakupu elementów prototypów i testowych linii produkcyjnych, koszty korzystania (leasing lub amortyzacja) z aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty zakupu materiałów, surowców i drobnej aparatury służącej do prowadzenia badań, koszty korzystania z pomieszczeń w których prowadzone są badania, a także koszty pośrednie ryczałtowe w wysokości 25% kosztów bezpośrednich. W ramach prac przedwdrożeniowych finansowane są  np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku.

Więcej o dotacjach na B+R znajdziesz tu:

http://pmgconsulting.eu/szybka-sciezka/