LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Dotacje na projekty B+R

Definicja B+R

Prace badawczo-rozwojowe (w skrócie B+R) w sferze działalności przedsiębiorstw to prace twórcze prowadzone w celu zdobycia nowej wiedzy i wykorzystania jej do opracowania nowych lub ulepszonych produktów i technologii.

Działalność B+R obejmuje trzy rodzaje badań:

– badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie,
– badania przemysłowe to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;
– prace rozwojowe – obejmują̨ nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują̨ rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Dotacje na projekty B+R

Włączenie się Polski do globalnej gospodarki opartej na wiedzy jest niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju. Kluczową zachętą do podejmowania działalności B+R przez przedsiębiorstwa są fundusze unijne. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczy z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw. Środki przeznaczone są głównie na wsparcie w tworzeniu bądź rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, dotacje na projekty B+R prowadzące do opracowania nowych produktów czy technologii, a następnie na wdrożenie opracowanych innowacji na rynek oraz ich internacjonalizację.

Jak wynika z badań, co piąta firma w Polsce planuje sięgnąć po dotacje na projekty B+R. Największym programem dotacyjnym finansującym prace badawczo rozwojowe przedsiębiorstw w Polsce jest tzw. Szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) z budżetem na poziomie 1,88 mld euro w perspektywie 2014-2020.

Zasady aplikowania i pozyskania dotacji na projekty B+R

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotacje na projekty B+R mogą ubiegać się zarówno małe i średnie firmy jak również duże przedsiębiorstwa, w tym globalne koncerny. Celem programów finansujących działalność B+R jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Z dofinansowania projektów B+R skorzystały już setki firm z sektora MŚP oraz największe polskie firmy.

Na co można pozyskać dotację?

Finansowaniem objęte są badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Nie ma możliwości pozyskania dotacji na realizację badań podstawowych. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 20 mln euro. Wysokość dotacji dla projektu zależy od wielkości firmy i kategorii badań. Dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych może wynieść maksymalnie: 80% dla mikro i małych firm, 75% dla średniej wielkości firm i 65% dla firm innych niż MŚP tj. dużych przedsiębiorstw. Dla prac rozwojowych maksymalny poziom dofinansowanie  wynosi odpowiednio 60%, 50% i 40%. Dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe może wynieść nawet 90%, ale w przeciwieństwie do badań przemysłowych i prac rozwojowych dofinansowanie udzielane jest jako pomoc de minimis.

Co można sfinansować z dotacji?

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są m.in.: wynagrodzenia personelu zaangażowanego w badania, koszty podwykonawstwa części badań, koszty operacyjne w skład których wchodzą m.in. koszty korzystania z aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty zakupu materiałów, surowców i drobnej aparatury służącej do prowadzenia badań, koszty korzystania z pomieszczeń w których prowadzone są badania, a także koszty pośrednie do których zaliczyć należy m.in. koszty administracyjne i zarządzania projektem. W ramach prac przedwdrożeniowych finansowane są  np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt ubiegający się o dofinasowanie podlega ocenie formalnej i merytorycznej. W ocenie merytorycznej oceniane są przede wszystkim kryteria dotyczące innowacyjności, zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia.

Ponadto dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

– wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu, udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących przedsiębiorcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
– sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innej firmy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Kryteriów decydujących o ocenie formalnej i merytorycznej wniosków jest oczywiście znacznie więcej. Wszystkie informacje o zasadach aplikowania i szczegółowych wytycznych możesz uzyskać u naszych doradców. Zapraszamy do kontaktu.