Doradztwo w projektach B+R

Włączenie się Polski do globalnej gospodarki opartej na wiedzy jest niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju. Polska dotychczas nie oferowała zbyt wielu narzędzi finansowania innowacji i nie zachęcała przedsiębiorców do zwiększania nakładów na badania i rozwój. Wprawdzie w październiku 2016 r. Sejm wprowadził kilka nowych instrumentów mających na celu zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania działalności innowacyjnej (w tym głównie ulgi podatkowe), to wciąż kluczową zachętą są fundusze unijne. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczy z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw. Fundusze przeznaczone są głównie na tworzenie bądź rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, finansowanie prac B+R prowadzących do opracowania nowych produktów czy technologii i wreszcie na wdrożenie opracowanych innowacji na rynek oraz ich internacjonalizację. Pula funduszy przeznaczona na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach jest bardzo duża, trzeba jedynie po nie umiejętnie sięgnąć i dobrze wykorzystać, w przeciwnym razie zrobi to konkurencja. Jak wynika z badań, co piąta firma w Polsce planuje sięgnąć po unijne pieniądze na badania i rozwój.

Dotychczas przeprowadzone konkursy pokazują, że zainteresowanie funduszami unijnymi jest bardzo duże, jednak dofinansowanie uzyskuje średnio około 20 proc. wnioskodawców, a w przypadku programów finansujących prowadzenie prac B+R nawet mniej. Przeważnie nie jest to spowodowane niewystarczającą ilością dostępnych funduszy, lecz bardzo restrykcyjnymi kryteriami wyboru  projektów, które z roku na rok jeszcze ulegają zaostrzeniu. Ponadto instytucje wdrażające fundusze unijne coraz więcej uwagi przywiązują do jakości przygotowywanych wniosków oraz mają więcej kompetencji do oceny innowacyjności projektów, m.in. poprzez angażowanie zewnętrznych ekspertów. Warto również zwrócić uwagę, że znaczna część wnioskodawców wciąż źle definiuje innowacje. Jest to efekt poprzedniej perspektywy 2007-13, gdzie za innowację uważano np. zakup nowych maszyn służących do wprowadzenia do oferty produktów czy usług wcześniej nieoferowanych. Wprawdzie definicja innowacji nie uległa zmianie, ale w końcu zaczęto ją postrzegać właściwie, czyli jako tworzenie nowej wiedzyna podstawie procesów badawczo-rozwojowych, ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji na rynku i umiędzynarodowienia. Coraz większego znaczenia nabiera również współpraca z sektorem naukowym.

Wszystko to sprawia, że pozyskiwanie dotacji unijnych stało się dużo trudniejsze niż w perspektywie 2007-2013 i coraz większe znaczenie ma zaangażowanie partnera doświadczonego w projektach innowacyjnych, który doradzi, jak skutecznie przeprowadzić proces pozyskania i rozliczenia dofinansowania, i zadba o to, aby przygotowany projekt spełniał wszystkie wytyczne stawiane przez instytucje wdrażające fundusze unijne.