Doradztwo w projektach B+R

Znaczenie doradcy w procesie aplikowania o dotacje na projekty B+R

Wbrew ogólnemu przekonaniu pozyskiwanie dotacji unijnych nie polega wyłącznie na wypełnieniu wniosku o dofinasowanie. Proces aplikowania o fundusze unijne opiera się o szereg aktów prawnych i regulacji zarówno krajowych jak i unijnych m.in. ustawę wdrożeniową, rozporządzenie MNiSW, ustawę o finansach publicznych, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzenie ogólne (UE) nr 1303/2013, rozporządzenie EFRR (UE) nr 1301/2013, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014, rozporządzenie 651/2014, rozporządzenie 1407/2013 oraz szereg innych regulacji i wytycznych stosowanych dla danego programu. Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu stanowi pomoc publiczną państwa i jest częścią sektora finansów publicznych, jest więc podobnie jak podatki i ulgi obszarem ściśle regulowanym i podlegającym kontrolom i audytom. Aplikowanie o fundusze unijne wymaga dość specyficznych kompetencji, stąd większość firm, nie tylko tych małych ale również dużych i globalnych, w procesie aplikowania o pomoc publiczną korzysta z usług wyspecjalizowanych firm doradczych.

Doradztwo w projektach B+R

Podstawową rolą doradcy pozyskującego fundusze unijne na projekty badawcze jest zapewnienie zgodności projektu ubiegającego się o dofinansowanie z wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi i wytycznymi, zarówno na etapie aplikowania jak i późniejszego rozliczenia otrzymanej pomocy publicznej. Niezwykle istotna jest tutaj praktyczna znajomość zasad udzielania pomocy publicznej, wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, zasad stosowania zamówień publicznych czy wiedza z zakresu własności intelektualnej.

Poza podstawową rolą, która ogranicza się do aspektów formalnych, znaczącą rolę ma również wsparcie w przygotowaniu projektu. Mowa tutaj o wsparciu metodologicznym jak również merytorycznym.

Doradztwo metodologiczne

W doradztwie metodologicznym istotne znaczenie ma praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektami B+R, w tym w szczególności odnoszących się do różnych branż definicji badań przemysłowych, prac rozwojowych, poziomów gotowości technologicznej i innowacyjności.

Przygotowanie merytoryczne

Doradca powinien być dobrze przygotowany do każdego obsługiwanego projektu, powinien poznać specyfikę branży, w której działa klient, zapoznać się z aktualnym stanem techniki, zdobyć co najmniej podstawową wiedzę z tematyki projektu. Wiedza ta jest szczególnie potrzebna aby zrozumieć projekt, w którym się doradza.

Szczególną uwagę należy zwrócić na aspekt praktycznej znajomości zagadnień wspomnianych powyżej. Taka wiedza musi być poprzedzona latami doświadczenia w stosowaniu tych zagadnień w praktyce zawodowej doradcy.

Nasza firma zapewnia profesjonalne doradztwo w projektach B+R. Zapraszamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem.